Takie inwestycje będą musiały zostać ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy – Prawo budowlane, którego pierwsze czytanie odbyło się we worek w komisjach sejmowych.

Zgodnie z nowelą takie inwestycje mają być ujęte także w studium uwarunkowań i kierunków planowania przestrzennego gminy. Konieczne będzie wyznaczenie w nich obszarów, na których będą się mogły znaleźć elektrownie wiatrowe. Na tych obszarach zostaną wyznaczone strefy oddziaływania związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

Zmiana sprawi, że mieszkańcy gmin, w których planuje się takie elektrownie, będą mieli większy udział w dyskusji dotyczącej lokalizacji tych inwestycji. Z kolei inwestorzy zyskają. Będą mieli jasno określone zasady realizacji przedsięwzięć.

Projekt noweli, który przygotowały połączone komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego, przewiduje zmianę zasad wypłaty tzw. odszkodowań planistycznych. Jeżeli uchwalenie lub zmiana planu miejscowego nastąpi po uwzględnieniu wniosku przedsiębiorcy, który planuje np. budowę elektrowni wiatrowej, odszkodowanie za ograniczenia na sąsiednich nieruchomościach zapłaci inwestor, a nie gmina. A jeżeli zmiana planu ograniczy lub uniemożliwi korzystanie z nieruchomości, właściciel będzie się mógł domagać jej wykupienia przez inwestora.

etap legislacyjny: trafi do komisji nadzwyczajnej