Jak podkreślono w komunikacie prasowym, zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma sprawić, że do 2030 roku znacznie zmniejszą się emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii przez sektor budownictwa.

Zgodnie z przyjętymi we wtorek przepisami, od 2028 roku zeroemisyjne mają być wszystkie nowe budynki. Natomiast do 2026 zeroemisyjne mają stać się budynki zajmowane czy eksploatowane przez władze publiczne lub do nich należące. Do 2028 roku wszystkie nowe budynki powinny być wyposażone w technologie energii słonecznej, jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym. Dla budynków mieszkalnych poddawanych gruntownemu remontowi termin ten to 2032 rok.

Do 2030 roku budynki mieszkalne będą musiały mieć co najmniej klasę energetyczną E, a do 2033 roku – klasę D. Klasę energetyczną określa się w skali od A do G, gdzie do tej ostatniej należy 15% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej w krajowych zasobach budynków mieszkalnych państwa członkowskiego. Budynki niemieszkalne i budynki użyteczności publicznej będą musiały mieć taką samą klasę energetyczną co budynki mieszkalne odpowiednio do 2027 i 2030 roku. Poprawa charakterystyki energetycznej (poprzez izolację lub ulepszenie systemu grzewczego) miałaby następować przy sprzedaży budynku lub przy jego gruntownym remoncie przypadku budynków wynajmowanych miałoby to mieć miejsce przy podpisaniu nowej umowy wynajmu.

Według Komisji Europejskiej budynki w Unii odpowiadają za 40% ogółu zużycia energii, a także za 36% emisji gazów cieplarnianych.

Z nowych przepisów będą wyłączone zabytki. Państwa członkowskie mogą także wyłączyć z tych przepisów budynki chronione ze względu na ich cechy architektoniczne lub charakter historyczny. Wyłączeniom mogą podlegać też budynki techniczne, budynki eksploatowane tymczasowo oraz miejsca kultu religijnego. Państwa członkowskie mogą zwolnić z nowych przepisów także publiczne mieszkalnictwo socjalne, jeżeli remontowanie go doprowadziłoby do podwyżek czynszu, których nie można zrekompensować oszczędnościami energii.

Czytaj więcej

Konsultacje zasad obliczania charakterystyki energetycznej budynków

Najważniejsze elementy stanowiska Parlamentu ws. budynków przegłosowanego we wtorek to:

• wprowadzenie od 2028 roku obowiązku montowania instalacji fotowoltaicznych na dachach nowych budynków;

• całkowite odejście od używania paliw kopalnych do ogrzewania budynków nowych i tych które będą podlegać renowacjom - najpóźniej do roku 2035 (lub do 2040 roku);

• brak dofinansowania na zakup kotłów na paliwa kopalne od 2024 roku;

• obowiązkowa zeroemisyjność wszystkich nowych budynków publicznych od 2026 roku, a wszystkich pozostałych nowych budynków od 2028;

• wprowadzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, które przyczynią się do ujednolicenia standardów i spójnego podejścia do klas energetycznych (od A do G);

• wprowadzenie minimalnych norm charakterystyki energetycznej budynków. Do 2030 roku budynki mieszkalne powinny osiągnąć klasę E a do 2033 roku klasę D. W przypadku budynków niemieszkalnych i publicznych modernizacja powinna nastąpić jeszcze szybciej tj. odpowiednio do 2027 i 2030 roku.

Eksperci Instytutu Reform i Stowarzyszenia PORT PC zwracają uwagę, że modernizacja „wampirów energetycznych” to szansa na znaczące obniżenie kosztów energii i poprawę standardu życia wielu rodzin. Jest niezbędna do rozwiązania problemu smogu oraz ograniczenia ubóstwa energetycznego w Polsce. - Wiele drogiej energii tracimy w bezsensowny sposób. W Polsce wg. danych Polskiego Alarmu Smogowego, na 6,3 mln wszystkich domów jednorodzinnych aż 1,8 mln nie ma żadnej izolacji cieplnej ścian, a kolejnych ok. 350 tys. ma bardzo niski standard ocieplenia. Skala wyzwań związanych z transformacją budynków jest więc ogromna. Co ważne - skala korzyści dla obywateli, gospodarki i środowiska, które można osiągnąć jest równie duża. Fala renowacji prowadzić będzie do inwestycji, które zapewnią zdrowsze i oszczędniejsze domy, takie w których świadomie i racjonalnie wykorzystujemy energię elektryczną czy ciepło – mówi Paweł Wróbel, ekspert ds. dotacji UE z PORT PC.