W Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (poz. 1557). Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu w formie elektronicznej.

To się opłaca

Cyfryzacja oznacza zmniejszenie ryzyka przekroczenia kosztów projektów, większą przejrzystość projektów i zwiększenie zaangażowanie stron. Ma też wpływ na emisję odpadów, dostosowanie sektora produkcji materiałów budowlanych do potrzeb rynku, optymalizację zasobów energetycznych, niższe koszty utrzymania budynków, poprawę konkurencyjności.

-  Obowiązujące od lat przepisy nie przeszkadzają w elektronizacji procesów budowlanych – zaznacza prof. Michał Jackowski, współwłaściciel kancelarii DSK. - Przykładem są art. 22 ust. 4 dyrektywy 2014/24 w sprawie zamówień publicznych oraz art. 69 PZP. Z drugiej jednak strony nie ma przepisów oraz procedur, które mobilizowałyby zamawiających i rynek budowlany do takich zmian. Mówimy tymczasem o sektorze o jednym z najmniejszych stopni cyfryzacji, którego roczny wskaźnik produktywności wzrósł w ciągu 20 lat o 1 proc. – podkreśla.

Jak szacują autorzy raportów EUBIM Task Group wdrożenie innowacyjnych narzędzi cyfrowych przyniosłoby oszczędności rzędu 15-25 proc. na europejskim rynku infrastruktury (10 proc. oznacza 130 mld euro na rynku europejskim).

Zdaniem eksperta w sytuacji, gdy podmioty publiczne odpowiadają za 30 proc. obrotów w budownictwie, a rynek jest bardzo rozproszony, (95 proc. firm to MŚP) państwo powinno pełnić kluczową rolę w upowszechnieniu narzędzi digitalizujących branżę budowlaną - poprzez edukację, politykę zakupową i stopniowe ich wdrażanie w programach pilotażowych.

Książka obiektu

Na mocy art. 6 nowelizacji do 31 grudnia 2023 r. właściciel i zarządca obiektu budowlanego mogą założyć książkę obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. Książkę w postaci papierowej właściciel lub zarządca zamyka wpisem i przechowuje zgodnie z art. 63 ustawy zmienianej w ust. 1. w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 17, inwestor może wystąpić o wydanie lub ostemplowanie dziennika budowy, montażu lub rozbiórki zgodnie z art. 45 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Wnioski i zgłoszenia

Nowela odnosi się też do portalu e-Budownictwo, którym zarządza Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Da on możliwość wygenerowania wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia rozbiórki, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4, wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.

 e-Budownictwo pomoże też w takich procedurach jak zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, złożenie wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1, wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomienia o zakończeniu budowy, wniosku o pozwolenie na użytkowanie i zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.