Elektroniczne dzienniki budowy stały się faktem

Firmy budowlane weszły w kolejny etap cyfryzacji.

Publikacja: 29.07.2022 13:02

Elektroniczne dzienniki budowy stały się faktem

Foto: Adobe Stock

W Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (poz. 1557). Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu w formie elektronicznej.

To się opłaca

Cyfryzacja oznacza zmniejszenie ryzyka przekroczenia kosztów projektów, większą przejrzystość projektów i zwiększenie zaangażowanie stron. Ma też wpływ na emisję odpadów, dostosowanie sektora produkcji materiałów budowlanych do potrzeb rynku, optymalizację zasobów energetycznych, niższe koszty utrzymania budynków, poprawę konkurencyjności.

-  Obowiązujące od lat przepisy nie przeszkadzają w elektronizacji procesów budowlanych – zaznacza prof. Michał Jackowski, współwłaściciel kancelarii DSK. - Przykładem są art. 22 ust. 4 dyrektywy 2014/24 w sprawie zamówień publicznych oraz art. 69 PZP. Z drugiej jednak strony nie ma przepisów oraz procedur, które mobilizowałyby zamawiających i rynek budowlany do takich zmian. Mówimy tymczasem o sektorze o jednym z najmniejszych stopni cyfryzacji, którego roczny wskaźnik produktywności wzrósł w ciągu 20 lat o 1 proc. – podkreśla.

Jak szacują autorzy raportów EUBIM Task Group wdrożenie innowacyjnych narzędzi cyfrowych przyniosłoby oszczędności rzędu 15-25 proc. na europejskim rynku infrastruktury (10 proc. oznacza 130 mld euro na rynku europejskim).

Zdaniem eksperta w sytuacji, gdy podmioty publiczne odpowiadają za 30 proc. obrotów w budownictwie, a rynek jest bardzo rozproszony, (95 proc. firm to MŚP) państwo powinno pełnić kluczową rolę w upowszechnieniu narzędzi digitalizujących branżę budowlaną - poprzez edukację, politykę zakupową i stopniowe ich wdrażanie w programach pilotażowych.

Książka obiektu

Na mocy art. 6 nowelizacji do 31 grudnia 2023 r. właściciel i zarządca obiektu budowlanego mogą założyć książkę obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. Książkę w postaci papierowej właściciel lub zarządca zamyka wpisem i przechowuje zgodnie z art. 63 ustawy zmienianej w ust. 1. w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 17, inwestor może wystąpić o wydanie lub ostemplowanie dziennika budowy, montażu lub rozbiórki zgodnie z art. 45 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Wnioski i zgłoszenia

Nowela odnosi się też do portalu e-Budownictwo, którym zarządza Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Da on możliwość wygenerowania wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia rozbiórki, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4, wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.

 e-Budownictwo pomoże też w takich procedurach jak zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, złożenie wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1, wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomienia o zakończeniu budowy, wniosku o pozwolenie na użytkowanie i zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Nieruchomości
Upaść czy się naprawić. Dylematy dewelopera
Nieruchomości
Na co uważać przy zakupie mieszkania od dewelopera
Nieruchomości
Banki też boją się rynku najmu. Wszystko przez złe prawo lokatorskie
Nieruchomości
Klient musi być sprytniejszy od dewelopera
Nieruchomości
Mieszkania zamiast usług