Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z izbą skarbową, że umorzenie odsetek karnych od kredytu jest przychodem dla dłużnika.

Sprawa dotyczyła małżeństwa, które zaciągnęło w 2009 r. 40-letni kredyt na zakup działki. Po kilku latach okazało się, że nie radzi sobie ze spłatą zadłużenia.

W 2014 r. w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym małżonkowie zawarli z bankiem umowę notarialną. Na jej mocy przenieśli własność nieruchomości na bank. Wartość działki została zaliczona na poczet zaległości z tytułu kapitału kredytu, odsetek umownych oraz części odsetek określonych w akcie jako karne. Bank w zamian za działkę umorzył część istniejącego zadłużenia – w wysokości przekraczającej wartość przejmowanej nieruchomości. Umorzona część w umowie określona została jako część odsetek karnych oraz dodatkowe koszty.

Małżonkowie zapytali warszawską Izbę Skarbową, czy umorzona wartość odsetek karnych jest przychodem w rozumieniu ustawy o PIT. Ich zdaniem zawarta z bankiem umowa nie rodzi żadnych obowiązków na gruncie podatkowym.

– Przychód po stronie kredytobiorcy pojawiać się może ewentualnie, gdy dochodzi do umorzenia kredytu lub jego części. Wtedy bowiem można mówić, że dłużnik osiąga konkretne przysporzenie majątkowe – tłumaczyli.

– Taka sytuacja jednak nie zaistniała, ponieważ należność główna z tytułu zobowiązania kredytowego nie została umorzona – stwierdzili.

Szansy uniknięcia podatku upatrywali też w tym, że umowa z bankiem zwalniała ich z części odsetek karnych, natomiast umowa kredytowa posługiwała się inną terminologią. Wnioskowali, że skoro umowa kredytowa nie określa bezwzględnego zobowiązania banku do naliczania odsetek karnych (właściwie w ogóle nie przewiduje pobierania odsetek karnych), a jednocześnie nie wiąże w tym zakresie, to umorzenie części zadłużenia kredytowego nie może powodować przysporzenia majątkowego, a więc i przychodu.

– Umorzenie przez bank odsetek karnych stanowi dla wnioskodawcy świadczenie nieodpłatne, ponieważ na skutek jego otrzymania została zwolniona z naliczonego wcześniej zobowiązania i tym samym nie doszło do uszczuplenia jej majątku – uznała jednak izba.

Sąd w środowym wyroku zgodził się z izbą skarbową.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

WSA podkreślił, że umorzone odsetki były należne, naliczone i wymagalne, a wobec kredytobiorców toczyło się już postępowanie egzekucyjne.Rezygnacja z dochodzenia tej kwoty była więc dla małżonków przychodem podatkowym. Sąd podkreślił, że byłoby inaczej, gdyby bank zrezygnował z naliczania odsetek karnych, gdyby umowa dawała mu swobodę w tym zakresie. Tak jednak w tej sprawie nie było.

sygnatura akt: III SA/Wa 2623/15, III SA/Wa 2629/15