Szykują się kolejne zmiany w prawie wodnym. Od 20 września wchodzi w życie nowelizacja tych przepisów. Jej autorem jest rząd.

Wprowadza ona ułatwienia w prowadzeniu postępowań administracyjnych. Chodzi o te, w których jest wiele stron postępowania. Zmiana dotyczy przede wszystkim doręczania postanowień o wszczęciu postępowania oraz zapewnienia możliwości zapoznania się z dowodami lub uczestniczenia w postępowaniu.

Nowe przepisy likwidują obowiązki związane z ogłaszaniem w prasie lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydawania pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto podmioty korzystające z usług wodnych, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi, mogą kontynuować umowy bez przeprowadzania przetargu.

Nowela wprowadza w okresie przejściowym (do 31 grudnia 2020 r.) obowiązek składania przez podmioty korzystające z usług wodnych oświadczeń. To na ich podstawie będą ustalane opłaty.

Oświadczenia mają m.in. zawierać informacje o ilości pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych z uwzględnieniem podziału na cele lub potrzeby.

Wprowadzenie tej regulacji ma rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące informacji wykorzystywanych przez Wody Polskie do ustalania wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych.

Nowela przewiduje minimalny próg, od którego ma być pobierana opłata za usługi wodne. Ma to być 20 zł, poniżej tej kwoty wysyłanie korespondencji w sprawie opłaty jest nieopłacalne. Nowe przepisy zakazują wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych.

Prawo wodne weszło w życie 1 stycznia. Zmieniło ono sposób gospodarowania wodami w Polsce. Powołano m.in. nową instytucję Wody Polskie.

Podstawa prawna: nowelizacja prawa wodnego z 20 lipca 2018 r. DzU z 5 września 2018 r., poz. 1722

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ