Inwestor chciał wybudować 12 domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ale burmistrz Cieszyna odmówił ustalenia warunków zabudowy.

Przedsiębiorca zapewnił osiedlu podłączenia do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej. Istniejąca kanalizacja sanitarna nie wystarczyła natomiast do przyłączenia planowanej zabudowy. Inwestor zaproponował więc, że będzie odprowadzać ścieki do bezodpływowego zbiornika.

Burmistrz stwierdził jednak, że jednym z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy jest wystarczające uzbrojenie terenu, a bezodpływowy zbiornik dla płynnych ścieków nie jest urządzeniem kanalizacyjnym. Zwrócił również uwagę, że teren, na którym miałoby stanąć 12 domów jednorodzinnych, leży poza granicami aglomeracji Cieszyn, określonej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z 2015 r. Na tym terenie nie jest planowana budowa kanalizacji sanitarnej. Gdyby wydać pozytywną decyzję dla inwestycji, gmina byłaby w przyszłości zmuszona, ze względu na wymogi ochrony środowiska, do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym się jej nie przewiduje.

W odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej inwestor stwierdził, że nie ma znaczenia, że wspomniany teren pozostaje poza obszarem aglomeracji Cieszyn. Planowana inwestycja będzie korzystna dla gminy, gdyż zaspokoi potrzeby mieszkaniowe kilkunastu rodzin.

W wyniku odwołania SKO uchyliło zaskarżoną decyzję. Nie zgodziło się z burmistrzem, że nie można zastosować szamb. Obawy, że w razie wydania decyzji o warunkach zabudowy gmina byłaby w przyszłości zobowiązana do wybudowania sieci kanalizacyjnej, co spowodowałoby zmianę granic aglomeracji Cieszyn, nie mogą być podstawą odmowy ustalenia warunków zabudowy – stwierdziło, przekazując sprawę burmistrzowi do ponownego rozpoznania.

Skargę na tę decyzję wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach trzej właściciele sąsiednich działek. Obszernie wyjaśnili, że teren planowanej inwestycji to szczere pole, otoczone prywatnymi działkami. Nie ma tu kanalizacji oraz możliwości rozbudowy sieci wodociągowej, elektrycznej i gazowej bez konkretnych inwestycji i uzyskania zgody na ich przebieg przez prywatne działki.

WSA stwierdził jednak, iż rację miało SKO, kierując sprawę do ponownego rozpoznania. Podzielił opinię, że niemożność podłączenia nowej zabudowy do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie może być uznany za przesądzający sprawę. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, można wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. W sposób niebudzący wątpliwości należy jednak ustalić, czy całe istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanej budowy domów. Burmistrz Cieszyna ma teraz obowiązek zająć się ponownie tymi kwestiami.

sygnatura akt: II SA/Gl 1179/16