- Uchwały podjęte w wyniku skargi na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy albo przez ich pracowników są czynnością informującą o sposobie załatwienia skargi. Nie przysługuje na nie skarga do sądu administracyjnego[b] (WSA w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. II SA/Go 417/09)[/b].

- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=11717F9CB10E5F12B44FADC653F511E1?id=133093]Kodeks postępowania administracyjnego [/link]nie przewiduje możliwości wydania przez organ rozpoznający skargę jakiegokolwiek aktu lub czynności, które podlegałyby kontroli sądowoadministracyjnej. W dziale VIII k.p.a., zawierającym regulacje odnoszące się do postępowania skargowego, brak również przepisu dopuszczającego możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W sprawach dotyczących postępowania skargowego, w tym także w sprawie uchwały rady gminy w odpowiedzi na skargę, nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego [b](WSA w Poznaniu, sygn. III SA/Po 357/08)[/b].

- Właściwością sądu administracyjnego nie jest objęta ocena sposobu działania organu i jego pracowników, jako że jest to wewnętrzna sprawa tychże organów. Sprawy skargowe, a zatem i uchwały organów stanowiących samorządu terytorialnego, podejmowane w tym trybie nie należą do właściwości sądu administracyjnego, gdyż rządzą się swoistymi regułami. W postępowaniu tym nie istnieją strony, nie ma instancji, nie zapadają decyzje ani postanowienia oraz inne akty, lecz ma ono na celu ustalenie prawidłowości i terminowości działania organów administracyjnych i ich pracowników oraz zbadanie potrzeby podjęcia określonych czynności. Postępowanie to nie kończy się władczym aktem podlegającym ocenie sądu administracyjnego z punktu widzenia legalności ([b]WSA w Gliwicach, sygn. IV SA/Gl 534/08[/b]).

- Stronie niezadowolonej z załatwienia skargi nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego [b](WSA w Lublinie, sygn. III SA/Lu 586/07)[/b].

- Postępowanie skargowe w rozumieniu przepisów k.p.a. jest jednoinstancyjne i nie ma w nim miejsca na środki zaskarżenia. Jeśli jednak obywatel jest niezadowolony ze sposobu załatwienia sprawy przez organ, może złożyć skargę na działalność tego właśnie organu [b](WSA w Opolu, sygn. II SA/Op 551/07)[/b].