Przewiduje to wchodząca tego dnia w życie ustawa o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Szkoły podległe MSWiA zmieniają nazwy. Będzie to kosztować 700 tys. zł

Zmiana nie ma wpłynąć na funkcjonowanie uczelni, ponieważ dotyczy wyłącznie nazwy, a nie wiąże się ze zmianą statusu prawnego uczelni. Osoby, które ukończyły naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przed dniem wejścia w życie ustawy, będą spełniać odpowiednio wymóg ukończenia kształcenia w Akademii Policji w Szczytnie.

Zaktualizowane musi także zostać rozporządzenie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom. Do Rządowego Centrum Legislacji trafił właśnie projekt. Znowelizowane rozporządzenie także ma wejść w życie 1 sierpnia 2023 r. Obecnie jest na etapie uzgodnień.