Według nowych prognoz aktualny skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją (czyli EBITDA) Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media ( to m.in. wydawca tygodnika „Wprost") za cały 2014 roku będzie wyższa od wcześniej zakładanej aż o 21 proc. i sięgnie 9,7 mln zł. Poprzednia prognoza zakładała ją na poziomie 8 mln zł. - Korekta w górę prognozy GK PMPG w zakresie wskaźnika EBITDA wynika z faktu uzyskania w czwartym kwartale 2014 roku wyników lepszych od oczekiwanych. Wpływ na to miał wyższy od założonego poziom przychodów gotówkowych oraz optymalizacja kosztów. Według oszacowań, w 4 Q 2014 roku EBITDA Grupy Kapitałowej wzrosła o 1,5 mln zł, z czego wzrost o 2,1 mln zł wynikał z bieżącej działalności operacyjnej, zaś spadek o 0,6 mln zł - z dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną – podano.

Niższe od wcześniej oczekiwanych będą natomiast skonsolidowane przychody grupy. Według prognoz podanych w marcu ubiegłego roku, powinny wynieść 64,1 mln zł, aktualnie jest mowa o 58,4 mln zł.- Niewielki spadek przychodów wynika z obniżenia wynagrodzenia z tytułu transakcji barterowych zawieranych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Transakcje barterowe nie mają wpływu na wynik finansowy i nie wpływają na zmiany prognoz w pozostałym zakresie – podaje PMPG Polskie Media. Notowana na GPW spółka poda wyniki za IV kwartał 2014 r. 19 marca.