Otwarcie na dialog społeczny, przejrzystość w procesie

podejmowania decyzji,

partnerstwo i kreatywność – to podstawowe cechy realizowanej polityki Miasta, kierowanej na rozwój przedsiębiorczości. Podejmowane działania pozwalają maksymalnie wykorzystać posiadane atuty: korzystną lokalizację, dostępność komunikacyjną, rozpoznawalność marki Częstochowy, intelektualną wartość ośrodka akademickiego, tradycje kreatywnej indywidualnej przedsiębiorczości. Wiele dzieje się dzięki realizowanemu projektowi „Zainwestuj w Częstochowie".

Jaka jest wizja rozwoju Częstochowy, 13. pod względem wielkości miasta w Polsce, dla wielu „duchowej" stolicy kraju?


Dla mnie od początku było jasne, że musimy uzupełniać markę miasta


i zmieniać wizerunek Częstochowy – z miasta kojarzącego się głównie z centrum pielgrzymkowym, na miasto otwarte dla inwestorów, przyjazne dla przedsiębiorców, ośrodek gospodarczy i akademicki. To niełatwe zadanie, wiele jeszcze przed nami, ale są już efekty.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Takie zamierzenie to działania marketingowe, za którymi jednak muszą iść konkretne decyzje inwestycyjne czy w sferze planowania przestrzennego...


Intensywnie promujemy naszą ofertę m.in. w ramach projektu „Zainwestuj w Częstochowie", aktywnie poszukujemy inwestorów. Projekt dał nam wiele możliwości, które staraliśmy się maksymalnie wykorzystać. Uczestniczyliśmy w międzynarodowych targach, misjach gospodarczych, organizowaliśmy spotkania biznesowe, przeprowadziliśmy kampanię medialną, przygotowaliśmy

filmy

promujące miasto m.in. jako dobre miejsce na inwestycje. Przygotowujemy

tereny pod inwestycje

, na prace związane z uzbrajaniem i budową infrastruktury pozyskaliśmy środki z RPO Województwa Śląskiego. Wiele miejskich inwestycji, także drogowych, na przykład poprawiających dostęp do stref aktywności gospodarczej, realizowanych jest ze wsparciem środków unijnych. Uwalniamy nowe tereny m.in. pod potencjalne inwestycje, opracowując kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Gdzie można znaleźć informacje o tych wszystkich proinwestycyjnych działaniach, zachęcających i wspierających przedsiębiorców ?


Mamy m.in. uchwalony przez Radę Miasta we wrześniu 2013 r. „Program wspierania


przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018". To pierwszy tego typu dokument o znaczeniu strategicznym, który został opracowany z myślą zarówno o przedsiębiorcach funkcjonujących, jak i tych, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie Częstochowy. Program powstał dzięki aktywnej pracy i zaangażowaniu członków powołanego przeze mnie zespołu zadaniowego, składającego się z liderów życia gospodarczego i społecznego miasta oraz przedstawicieli nauki i strony samorządowej. Dokument ten wskazuje na konieczność wdrożenia w życie działań Miasta wspierających przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez realizację – w określonych terminach - ponad 100 konkretnych zadań, przypisanych do realizacji konkretnym osobom i jednostkom organizacyjnym.

Kiedy rozpoczniecie realizować zapisy Programu?


Większość wskazanych w Programie zadań jest już praktycznie realizowanych. Nastąpiło wyraźne przyspieszenie w zakresie polityki przestrzennej, otwierające nowe możliwości zagospodarowania obszarów miasta pod inwestycje przemysłowe, usługowe i mieszkalne. W ciągu trzech lat wskaźnik objęcia Częstochowy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zwiększony został z 7 do 35%. Równolegle trwa proces inwestowania w uzbrojenie objętych planami terenów; pierwszeństwo mają tu tereny przygotowane pod inwestycje przemysłowe. Rozbudowywany i modernizowany, podstawowy układ komunikacyjny miasta, w tym nowe węzły drogowe na DK-1 i północna obwodnica miasta, także przynoszą poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Częstochowie. Potencjalni inwestorzy mają pełny dostęp do bazy informacji o terenie, dzięki uruchomionej aplikacji internetowej

„Geoportal Inwestora"

mogą „zdalnie" rozpoznać nie tylko położenie i własność wybranej nieruchomości, ale także uzbrojenie jej w podstawowe media oraz przeznaczenie planistyczne.

To chyba niejedyne udogodnienie informatyczne dla inwestorów i mieszkańców?


Efektem projektu „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy", realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego jest serwis zawierający m.in. Geoportal Mieszkańca i wspomniany Geoportal Inwestora, który udostępnia podstawowe informacje o mieście, takie jak dane liczbowe, czy strategie, ale również procedury administracyjne i przydatne poradniki. Zapoznać się w nim można również z polityką przestrzenną i podatkową, a także ofertami inwestycyjnymi z terenu Częstochowy. Dopełnieniem serwisu tekstowego jest część mapowa, o której mówiłem, która umożliwia nie tylko odnalezienie lokalizacji wyszukanej działki, ale również weryfikację innych uwarunkowań przestrzennych. Poprzez portal e-usług można też zapoznać się z procedurą oraz dokumentami, jakie są niezbędne do załatwiania konkretnej sprawy w urzędzie, złożyć elektronicznie wniosek lub umówić się zdalnie na wizytę z urzędnikiem prowadzącym naszą sprawę. Tych możliwości zdalnego załatwienia sprawy sukcesywnie przybywa. Praktycznie już obecnie poprzez nasz poradnik interesanta, zintegrowany z platformami SEKAP i ePUAP, można załatwić, a przynajmniej rozpocząć załatwianie każdej urzędowej sprawy, jeżeli mamy podpis elektroniczny lub założyliśmy na którejś z platform profil zaufany. Łącznie na tych platformach można korzystać z ponad 500 kart informacyjnych wraz z elektronicznymi formularzami dla tych usług.

Istotnym narzędziem zwiększającym atrakcyjność inwestycyjną Miasta jest możliwość korzystania z pomocy publicznej w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jak to wygląda w Częstochowie?


Częstochowa współpracowała w tym zakresie z Katowicką SSE, dzięki temu ze zwolnień podatkowych w ramach Strefy korzystali tacy inwestorzy jak amerykański koncern TRW i austriacki Stolzle. KSSE objęła w Częstochowie już 47,65 ha, inwestycje na tym obszarze wyniosły ponad miliard złotych, tworząc prawie sześć tysięcy miejsc pracy. Dotychczas pomoc KSSE kierowana była pod potrzeby konkretnych inwestorów. Dzięki naszej determinacji realne staje się poszerzenie terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także objęcie w Częstochowie gruntów należących do Agencji Rozwoju Przemysłu – granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Liczę na to, że już niebawem Strefą zostaną objęte dwa obszary miasta, zajmujące łącznie ponad 36 ha. Tworzone są dobrze uzbrojone tereny przy ul. Kusięckiej, w przemysłowej części Częstochowy oraz przy węźle przyszłej autostrady A-1, na tzw. Skorkach. Te grunty, które miałaby objąć swoimi granicami SSE Euro-Park Mielec to tereny pohutniczne o powierzchni blisko 39 ha, należące do Agencji Rozwoju Przemysłu.

Strefy to skuteczne wsparcie przedsiębiorców, ale niejedyne, na które mogą liczyć inwestorzy w Częstochowie?


Oprócz tych narzędzi zewnętrznej pomocy Miasto adresuje do inwestorów własne programy pomocy publicznej, uważane za jedne z najkorzystniejszych w Polsce. Pomoc w postaci ulg w podatku od nieruchomości otrzymać można za tworzenie nowych miejsc pracy, za nowe inwestycje i za wdrażanie nowych technologii. Pomoc naliczana jest już od utworzenia jednego miejsca pracy, zwolnienie może sięgać nawet 10 lat. Chcemy, aby po zmianach zasad udzielania pomocy publicznej przez Unię Europejską, ulgi w Częstochowie mogły działać dalej na korzystnych dla przedsiębiorców warunkach. Kreowaniu rozwoju małej przedsiębiorczości służy nowa polityka wynajmu komunalnych lokali użytkowych. Osoby bezrobotne mogą wynająć lokal na preferencyjnych warunkach, płacąc symboliczne 3 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej, podczas gdy cena rynkowa waha się od 10 do 15 zł. W przypadku prowadzonego przez Miasto remontu, utrudniającego dostępność do lokalu użytkowego, najemca może korzystać z ulg wyrównujących ponoszone straty. Wprowadziliśmy też dużo niższą odpłatność za lokale przynależne, czyli piwnice. Dodam, że Rada Miasta uchwaliła na 2014 r. podatki i opłaty lokalne – zwłaszcza w zakresie środków transportowych – na dużo niższym poziomie niż w latach ubiegłych. Mam nadzieję, że niższe wpływy do budżetu miasta zrównoważy m.in. wzrost przedsiębiorczości i rozwój małych firm.

Zapleczem instytucjonalnym dla Prezydenta Częstochowy w polityce rozwojowej miasta jest Agencja Rozwoju Regionalnego.


Tak, to miejska spółka, której zadaniem jest pomoc w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. ARR dysponuje budynkiem biurowo-usługowym - Częstochowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym – oferującym lokale o łącznej powierzchni ponad 3 tys. m2. Do dyspozycji przedsiębiorców pozostają także hale produkcyjne o powierzchni ponad 5 tys. m2. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie w Parku inkubatora technologicznego z wyposażonymi stanowiskami pracy. Utworzono tam także, we współpracy z Politechniką Częstochowską, Centrum Transferu Technologii. Agencja była inicjatorem różnych form współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, podmiotami naukowo-badawczymi oraz władzami Miasta. Współpraca ta przeniosła się do powstałych klastrów: Polimerowego, Budosfery (budownictwo), Aglomeracja (usługi komunalne) oraz ECO-Energia (efektywność energetyczna).

Z naszej rozmowy jasno wynika, że Częstochowa jest miastem przyjaznym dla biznesu?

Stworzyliśmy klimat i warunki do inwestowania. Jako miasto i subregion awansowaliśmy w krótkim czasie do krajowej czołówki w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Jesteśmy też wiarygodnym partnerem biznesowym, co potwierdzają aktualne międzynarodowe ratingi finansowe ze stabilną perspektywą na następne lata. Dlatego z pełną odpowiedzialnością zapraszam do naszego miasta i zachęcam: zainwestuj w Częstochowie!