Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 30 stycznia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.755. 2018.2.PG) rozstrzygnął kwestię prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu cyfryzacji procesów administracyjnych na terenie gminy.

Czytaj także: Kiedy gmina jest podatnikiem VAT

Wnioskodawca planuje realizację projektu, którego celem jest zwiększenie zdolności gminy do realizacji zadań publicznych on-line, usprawnienie obiegu dokumentów, a także cyfryzacja posiadanych zasobów. Gmina na wskazany cel otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowane prace mają objąć realizację następujących zadań i etapów: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, zarządzanie projektem, zakup niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania, uruchomienie e-usług dla mieszkańców oraz działania promocyjne.

Stworzone w ten sposób systemy mają wspomóc gminę w realizacji jej zadań publicznych, jak również pozytywnie wpłynąć na poszerzenie dostępu osób zainteresowanych do informacji i zasobów urzędu gminy. Realizacja projektu przyczyni się także do zniwelowania części barier stojących przed osobami z niepełnosprawnością w zakresie realizacji spraw publicznych i ogólnego zwiększenia liczby usług publicznych udostępnionych on-line.

Stworzenie platformy e-usług ma wpłynąć także na wzrost efektywności i bezpieczeństwa administracji oraz informatyzacji urzędu gminy. Faktury dokumentujące wydatki poniesione przez wnioskodawcę będą wystawiane na gminę, natomiast jako odbiorca wskazany będzie urząd gminy. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją inwestycji będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (np. odbiór i oczyszczanie ścieków, wynajem lokali użytkowych, sprzedaż mienia komunalnego, dzierżawa mienia komunalnego), zwolnionych od podatku (np. najem lokali mieszkalnych, dzierżawa i sprzedaż mienia komunalnego) oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (np. czynności administracyjne, opłaty, podatki). W związku z tym, w ocenie wnioskodawcy niemożliwym jest przyporządkowanie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w całości do celów wykonywanej działalności gospodarczej. Ponadto wnioskodawca uznał, że nie będzie miał możliwości przyporządkowania całości lub części kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności opodatkowanych i zwolnionych od VAT.

Gmina zadała we wniosku pytanie, czy w związku z realizacją projektu będzie przysługiwało jej prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji z uwzględnieniem zasad wyliczania prewskaźnika i proporcji wynikających z art. 86 oraz art. 90 ustawy o VAT. W ocenie gminy będzie przysługiwało jej prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów towarów i usług w związku z projektem, ponieważ wykonuje i będzie wykonywać czynności opodatkowane, czynności zwolnione od podatku VAT oraz niepodlegające podatkowi od towarów i usług i nie ma możliwości przyporządkowania wydatków w całości do celów wykonywanej przez urząd gminy działalności gospodarczej.

Dyrektor KIS w świetle obowiązującego stanu prawnego uznał, że stanowisko gminy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W ocenie organu, gminie będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację inwestycji wyliczonego zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 86 ust. 2a i 22, a następnie przepisów art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

Zdaniem autorki

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

W mojej ocenie stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w omawianej interpretacji jest słuszne. Trudno odmówić częściowego prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego gminie, jeśli system e-usług dla mieszkańców będzie dotyczył całej działalności gminy – zarówno podlegającej opodatkowaniu, jak i wykonywanej w ramach zadań własnych niepodlegających VAT (choć ten drugi element może w praktyce okazać się dominujący). Trudność polega jednak na ustaleniu właściwej metody wyliczenia prewspółczynnika, najbardziej adekwatnej do specyfiki prowadzonej działalności. W szczególności niezasadne byłoby zastosowanie prewspółczynnika wyliczonego dla urzędu gminy według metody dochodowej wskazanej w rozporządzeniu ministra finansów z 17 grudnia 2015 r., jeśli w istocie system będzie dotyczył działalności również innych jednostek i zakładów budżetowych (w tym zakładu prowadzącego działalność wodno-kanalizacyjną). Można rozważyć uśrednienie prewspółczynników poszczególnych jednostek i urzędu gminy. Jednak brak precyzyjnych przepisów może prowadzić do sporu z urzędem skarbowym, więc najlepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie z kolejnym wnioskiem o interpretację indywidualną w celu potwierdzenia metody wyliczenia prewspółczynnika. Kolejnym problemem jest ustalenie kwoty podatku VAT, która może być uznana za koszt kwalifikowany projektu dla potrzeb rozliczenia funduszy z RPO, ponieważ odliczenie VAT podlega w tym przypadku 5-letniej korekcie.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ