Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej pod koniec maja udaje się w krajową podróż służbową, w związku z czym rozliczenie tej podróży nastąpi już zgodnie z nowymi przepisami. Czy w przypadku odbycia podróży własnym samochodem nowe przepisy przewidują zwiększenie zwrotu kosztów w stosunku do poprzednio obowiązujących regulacji?

Nie. Zgodnie z obowiązującą od 1 marca ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej ustawa o KAS), w ramach KAS wyodrębniona została Służba Celno-Skarbowa, którą tworzą funkcjonariusze. W myśl art. 243 ustawy o KAS, funkcjonariuszowi odbywającemu podróże służbowe na terytorium Polski przysługują należności z tytułu tych podróży. Podróż służbowa obejmuje, określony w pisemnym lub ustnym poleceniu wyjazdu służbowego, okres od wyjazdu funkcjonariusza - w celu wykonywania czynności służbowych na obszarze kraju - poza miejsce pełnienia służby do jego powrotu. Od 20 maja wysokość i warunki ustalania należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 kwietnia 2017 r. (dalej nowe rozporządzenie).

Poprzednio zagadnienia te regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z 28 października 2009 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom celnym z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju (DzU z 2009 r. nr 181, poz. 1413). Zgodnie z nowym rozporządzeniem, do rozliczania kosztów podróży rozpoczętej przed dniem jego wejścia w życie i niezakończonej do tego dnia (20 maja) stosuje się przepisy dotychczasowe.

W nowym rozporządzeniu nie wskazano już zakresu podróży służbowej, gdyż zakres tej podróży określa ustawa o KAS. W pozostałym zakresie skorzystano jednak w znacznym zakresie z rozwiązań zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu. Dietę, przysługującą funkcjonariuszowi na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, nadal ustala się w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DzU z 2013 r. poz. 167), zgodnie z którym wynosi ona 30 zł za dobę podróży krajowej. Zgodnie z § 4 nowego rozporządzenia zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej obejmuje cenę biletu środka transportu o rodzaju i klasie określonych przez kierownika jednostki organizacyjnej w poleceniu służbowym, właściwego do odbycia podróży, wraz z opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem przysługującej ulgi. Zwrot kosztów przejazdów nie należy się w sytuacji, gdy funkcjonariusz odbywa podróż pojazdem pozostającym w dyspozycji KAS. Natomiast zwrot kosztów przejazdów pojazdem innym niż pojazd w dyspozycji KAS (np. własnym samochodem) nadal przysługuje w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, która nie może być wyższa niż określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.). W § 5 nowego rozporządzenia zaznaczono, że zwrot kosztów z tytułu noclegu przysługuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem za pobyt, ale nie wyższej za jedną dobę hotelową niż 20-krotność stawki diety.

W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu w wysokości przekraczającej ten limit. W przypadku takich dodatkowych wydatków, jak np. opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, czy miejsca parkingowe, zastosowanie ma § 8 nowego rozporządzenia. Przewidziano w nim, że funkcjonariuszowi, który w czasie podróży poniósł inne niezbędne wydatki związane z tą podróżą, określone lub uznane przez kierownika jednostki organizacyjnej, zwraca się je w udokumentowanej wysokości. —Anna Puszkarska

podstawa prawna: art. 243 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2016 r. poz. 1947 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2017 r. poz. 984)