Program motywacyjny będzie skierowany do członków zarządu i kluczowych pracowników spółki. Przewidziano go na cztery lata, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2014 r. i kończącego w 2017 r.

Będzie polegać na przyznaniu uczestnikom uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 1,9 mln akcji serii I (do ich objęcia będą uprawniały warranty subskrypcyjne serii I – jeden pozwoli do objęcia jednej akcji). Warranty emitowane będą nieodpłatnie, cena emisyjna akcji serii I obejmowanych w ramach programu wynosić będzie 1,45 zł. Uprawnienie do objęcia akcji za dany rok będzie mogło zostać zrealizowane przez najwcześniej po upływie dwunastu miesięcy od objęcia warrantów. Dla porównania obecny kurs akcji Gino Rossi na GPW to 2,2 zł, zaś kapitał firmy dzieli się na 50,1 mln akcji.

Warunkiem uruchomienia programu jest osiągnięcie EBITDA grupy w 2016 r. na poziomie co najmniej 26 mln zł, zaś w 2017 r. 31 mln zł (w razie gdy wynik przekroczy w danym roku cel minimalny, nadwyżka będzie zaliczona na poczet kolejnego roku - wysokość EBITDA liczona będzie kumulatywnie poczynając od pierwszego roku programu, czyli 2014 r.). W 2015 r. grupa musiała obniżyć prognozę EBITDA z powodu słabszej sprzedaży i niższych marż do 20–22 mln zł z pierwotnie zakładanych 27 mln zł. Ostatecznie udało się wypracować 20,5 mln zł, a średnia prognoz Bloomberga zakłada, że w 2016 r. EBITDA wzrośnie do 25,3 mln zł, a w 2017 r. do 27 mln zł.

Przy ustaleniu wysokości EBITDA nie uwzględnia się zdarzeń jednorazowych niezwiązanych z bieżącą działalnością grupy (o tym co jest zdarzeniem jednorazowym zadecyduje rada nadzorcza). Rada nadzorcza ustali w terminie do 60 dni po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego czy warunki zostały spełnione. Prezes będzie uprawniony do objęcia 150 tys. akcji za każdy rok programu, wiceprezes do 90 tys., a członek zarządu do 35 tys.