Stowarzyszenie we wniosku „o wszczęcie postępowania w sprawie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej oraz o dopuszczenie organizacji do udziału w tej sprawie" zaznaczyło, że jest to konieczne z uwagi na interes społeczny, gdyż „inwestor manipuluje organami nadzoru budowlanego". Chce uniknąć obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej, kary z tytułu nielegalnego użytkowania instalacji oraz opłaty legalizacyjnej.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego odmówił wszczęcia postępowania na wniosek stowarzyszenia. Nie wykazało ono bowiem istnienia interesu społecznego, tylko powołało się na cele statutowe. PINB wszczął więc postępowanie z urzędu, odmawiając stowarzyszeniu statusu strony.

Łódzki wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który zaakceptował taką ocenę, oparł się na przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Wynika z nich, że w sprawie dotyczącej innej osoby organizacja społeczna może występować o wszczęcie postępowania oraz o dopuszczenie jej do udziału w tym postępowaniu, gdy uzasadniają to jej cele statutowe oraz przemawia za tym interes społeczny.

Czytaj także:

Maszt telefonii komórkowej tylko z pozwoleniem na budowę - wyrok WSA

Stowarzyszenie jest niewątpliwie organizacją społeczną, której podstawowym statutowym celem jest „ochrona ludzi i środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym od źródeł technicznych, a także ochrona od innych zagrożeń środowiska naturalnego" – przyznał WINB. Jednak stowarzyszenie nie wykazało, że celem uczestnictwa w postępowaniu ma być ochrona życia i zdrowia ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości, którzy w razie nielegalnej rozbudowy stacji mogli być narażeni na zwiększoną moc promieniowania elektromagnetycznego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, do którego trafiła skarga na odmowę dopuszczenia do udziału w postępowaniu w sprawie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej, uznał skargę za uzasadnioną. A wykładnię przepisów kodeksu postępowania administracyjnego za błędną. Wszczęcie z urzędu i prowadzenie postępowania w sprawie objętej wnioskiem organizacji społecznej automatycznie przesądza o dopuszczeniu jej do udziału w tym postępowaniu w charakterze strony – stwierdził WSA. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Łd 474/20