Materiał powstał we współpracy z BNP Paribas Bank Polska

W zakres ryzyka ESG wchodzi:

• E (environmental) – ryzyko środowiskowe związane z prowadzeniem działalności w sposób szkodliwy dla środowiska naturalnego lub ze skutkami szkód i katastrof środowiskowych; to także ryzyko związane z wyzwaniami dostosowania działalności organizacji do postępującej zmiany klimatu;

• S (social) – ryzyko społeczne związane z działaniem organizacji w sposób szkodliwy dla pracowników, społeczności lokalnych oraz społeczeństwa (np. nieprzestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych, brak poszanowania zdrowia i bezpieczeństwa);

• G (corporate governance) – ryzyko dotyczące ładu korporacyjnego związane z nieetycznymi i nieuczciwymi praktykami biznesowymi oraz nieprzestrzeganiem standardów ładu korporacyjnego (np. kodeksu etyki, mechanizmów zgłaszania skarg i nieprawidłowości, a także nietransparentnością informacji, brakiem systemu przeciwdziałania nadużyciom i praktykom korupcyjnym, kontroli ryzyka ESG czy też określonych wymogów w łańcuchu dostaw).

Rośnie zainteresowanie

– Czynniki ESG zawsze wpływały na wartość spółki. W ostatnich latach wzrosła świadomość ich istotności wśród interesariuszy, stąd też kluczowe stało się odpowiednie zarządzanie elementami ryzyka ESG oraz włączenie ich do ram zarządzania ryzykiem finansowym – wskazuje Sandra Dziel-Latanowicz, starsza ekspertka ds. CSR i zrównoważonego rozwoju w Banku BNP Paribas.

W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych zdecydowana większość z szerokiego grona respondentów potwierdziła zauważalny wzrost zainteresowania czynnikami ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wskazano na korelację pomiędzy stosowaniem praktyk zrównoważonego rozwoju a poprawą wyników finansowych spółek. Podmioty, które mają wdrożoną strategię ESG, są postrzegane przez rynek jako podmioty o niższym ryzyku.

Odchodzimy zatem od koncepcji, w której problemy środowiskowe i społeczne uznaje się za odrębne w stosunku do głównej działalności podmiotu. Aktualne podejście do wzajemnych relacji pomiędzy działalnością gospodarczą a wpływem na środowisko i społeczeństwo odróżnia całkowita integracja zarządzania tymi trzema kwestiami. Rewolucję w postrzeganiu zagadnień ESG Bank BNP Paribas obserwuje również wśród klientów. Globalne megatrendy i efekty zachodzącej zmiany pokoleniowej, w tym starzenie się społeczeństwa, niosą zmianę priorytetów ekonomicznych na poziomie makro- i mikroekonomicznym. Pobudzają działania mające na celu promowanie gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonego rozwoju, a także tworzenie systemu finansowego wspierającego zrównoważony wzrost. W celu stworzenia takiego systemu na szczeblu unijnym podejmowane są działania zakładające kompleksową przebudowę ram regulacyjnych, w jakich działa sektor finansowy. Mamy więc do czynienia z jednej strony z rosnącą presją regulatorów, z drugiej strony z ogromnymi szansami, których odpowiednie wykorzystanie może prowadzić do obniżenia poziomu ryzyka w sektorze finansowym, a przedsiębiorstwom ułatwić proces transformacji modeli biznesowych.

Długotrwały proces

Eksperci Banku BNP Paribas spodziewają się, że przedsiębiorstwa wywierające negatywny wpływ na otoczenie społeczne i środowiskowe będą stopniowo wypierane przez te, które będą miały zwiększoną zdolność do adaptacji i zmiany.

– Proces zarządzania ryzykiem ESG w ramach Grupy BNP Paribas był rozwijany przez wiele lat. Na długi czas przed wejściem w życie Wytycznych EBA/GL/2020/06 (European Banking Authority, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), które od 30 czerwca 2021 r. nakładają na banki obowiązek uwzględnienia w procesie udzielania kredytów oceny narażenia działalności prowadzonej przez klientów na czynniki ESG, Bank BNP Paribas monitorował poziom ryzyka ESG u wszystkich klientów korporacyjnych. Dodatkowo, jako część Grupy BNP Paribas, bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG – opowiada Sandra Dziel-Latanowicz.

W obliczu trwającej pandemii Covid-19 Bank BNP Paribas dostrzega rosnącą potrzebę odpowiedniego zarządzania ryzykiem ESG, w tym budowania świadomości wśród klientów i podejmowania działań w celu zabezpieczenia przed materializacją ryzyka. Bank opracował ramy identyfikacji i oceny ryzyka, biorąc pod uwagę wymagania regulacyjne, najlepsze praktyki rynkowe i wykorzystanie sprawdzonych przez bank istniejących procesów zarządzania ryzykiem.

Nowe szanse

– Zrównoważony rozwój staje się dla wielu instytucji głównym priorytetem strategicznym, co otwiera nowe możliwości inwestycyjne dla polskich przedsiębiorstw z wielu branż. Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności umiejętne wykorzystanie szans pozwoli wielu firmom na zwiększenie skali działalności, rozwój technologiczny i łatwiejsze sfinansowanie projektów związanych ze zrównoważonym finansowaniem, a także złagodzenie negatywnego wpływu czynników ESG – dodaje Paulina Tetera, ekspertka ds. zintegrowanego zarządzania ryzykiem w Banku BNP Paribas.

Brak aktywności w obszarze ESG może generować zagrożenia dla uczestników obrotu gospodarczego. Dlatego tak istotna jest rola sektora finansowego, na którym spoczywa odpowiedzialność za mitygację ryzyka ESG, co wpływa bezpośrednio na podnoszenie standardów w działalności przedsiębiorstw.

Materiał powstał we współpracy z BNP Paribas Bank Polska