Opodatkowanie czynności usuwania azbestu z nieruchomości mieszkańców

Podstawę opodatkowania usług świadczonych na rzecz mieszkańca będzie stanowiła suma kwoty wniesionej przez niego i kwoty przypadającej na jego nieruchomość dotacji, pomniejszona o podatek należny.

Publikacja: 05.03.2019 06:20

Opodatkowanie czynności usuwania azbestu z nieruchomości mieszkańców

Foto: Adobe Stock

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 21 stycznia 2019 r. (sygn. 0115-KDIT1-3.4012.782. 2018.3.BJ) rozstrzygnął kwestię opodatkowania czynności usuwania azbestu z nieruchomości należących do mieszkańców gminy. Gmina planuje realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu, zebraniu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy, stanowiących własność mieszkańców lub przedsiębiorców, którzy zgłoszą zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu. Planowane prace mają objąć demontaż elementów budynków zawierających azbest, ich zabezpieczenie i przekazanie do unieszkodliwiania.

Czytaj także: Czy dotacje od usuwania azbestu są opodatkowane VAT

Gmina nabędzie usługi usuwania azbestu od podmiotu zajmującego się likwidacją tego typu odpadów. Z tytułu nabycia przedmiotowych usług wnioskodawca otrzyma od wykonawcy faktury VAT. Udział w przedsięwzięciu będzie uzależniony od podpisania przez właścicieli nieruchomości dobrowolnych umów zobowiązujących do poniesienia części kosztów usunięcia azbestu z ich nieruchomości.

Zgodnie z zapisami umów, mieszkańcy zobowiążą się do uiszczenia na rzecz gminy kwoty stanowiącej 30 proc. kosztów brutto usługi usuwania azbestu. Wykonanie usługi zostanie potwierdzone protokołem odbioru robót sporządzonym przez wykonawcę. Na podstawie protokołu ustalony zostanie rzeczywisty udział mieszkańca w kosztach realizacji przedsięwzięcia na jego nieruchomości. Pozostała część wydatków związanych z realizacją projektu zostanie pokryta ze środków własnych gminy i dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wezwanie do uiszczenia należności nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót oraz doręczeniu gminie przez wykonawcę zestawienia przedstawiającego podział kosztów przedsięwzięcia na poszczególnych mieszkańców.

Gmina posiada opinię dotyczącą klasyfikacji statystycznej wydaną przez Urząd Statystyczny, zgodnie z którą planowane usługi usuwania azbestu mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 39.00.14.0 – usługi związane z odkażaniem budynków.

We wniosku gmina zadała szereg pytań mających na celu określenie zasad rozliczenia projektu dla potrzeb VAT, w tym: czy planowane działania należy uznać za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, jaką należy zastosować stawkę, podstawę opodatkowania, a także o obowiązek zastosowania odwrotnego obciążenia i prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez wykonawcę. Zdaniem wnioskodawcy, czynności w zakresie usuwania azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców za zwrotem części kosztów będą stanowić usługi opodatkowane, objęte stawką 8 proc. VAT. Podstawę opodatkowania w przypadku świadczenia tych usług będzie stanowić otrzymywana od mieszkańców kwota zwrotu części kosztów, pomniejszona o kwotę podatku należnego. Gmina stanęła również na stanowisku, że będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia i nie będzie mieć obowiązku rozliczania w drodze odwrotnego obciążenia podatku należnego z tytułu nabycia usług w zakresie usuwania azbestu.

Dyrektor KIS uznał za prawidłowe stanowisko gminy we wszystkich aspektach, z wyjątkiem ustalenia podstawy opodatkowania. Uznał on bowiem, że podstawę opodatkowania usług świadczonych na rzecz mieszkańca będzie stanowiła suma kwoty wniesionej przez mieszkańca i kwoty przypadającej na jego nieruchomość dotacji, pomniejszona o podatek należny.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w omawianej interpretacji jest moim zdaniem kontrowersyjne w odniesieniu do obowiązku ujęcia w postawie opodatkowania dotacji dotyczącej dofinansowania kosztów usuwania azbestu z budynków mieszkańców. Dofinansowanie uzyskane przez gminę ma na celu generalnie pokrycie kosztów projektu. Wątpliwości wynikają z faktu pobierania odpłatności od mieszkańców, która stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług. Można jednak argumentować, że otrzymana dotacja nie powinna zwiększać podstawy opodatkowania świadczonych usług, gdyż nie jest bezpośrednio związana ze świadczeniem przez gminę usług na rzecz mieszkańców, lecz dotyczy pokrycia kosztów całego projektu, w tym również kosztów ogólnych, takich jak koszty promocji. Analogiczne sytuacje występują w innych projektach gminnych, takich jak instalacje solarne, czy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Od jakiegoś czasu można jednak zauważyć kształtowanie się niekorzystnej linii interpretacyjnej organów podatkowych w tej kwestii, chociaż jeszcze niedawno wydawane były rozbieżne interpretacje indywidualne przez dyrektora KIS. Przykładowo, wydane zostały następujące korzystne interpretacje stanowiące o braku opodatkowania dotacji: z 15.09.2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.341.2017.2.JM, z 23.08.2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.231.2017.3.MC, z 4.08.2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.193.2017.2.MK. Niejednolite orzecznictwo organów podatkowych skutkuje nierównym traktowaniem gmin z punktu widzenia kosztów realizowanych inwestycji. Niewątpliwie takie sytuacje powinny zostać wyeliminowane, np. poprzez wydanie przez resort finansów interpretacji ogólnej bądź objaśnień podatkowych uregulowanych w Ordynacji podatkowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 21 stycznia 2019 r. (sygn. 0115-KDIT1-3.4012.782. 2018.3.BJ) rozstrzygnął kwestię opodatkowania czynności usuwania azbestu z nieruchomości należących do mieszkańców gminy. Gmina planuje realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu, zebraniu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy, stanowiących własność mieszkańców lub przedsiębiorców, którzy zgłoszą zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu. Planowane prace mają objąć demontaż elementów budynków zawierających azbest, ich zabezpieczenie i przekazanie do unieszkodliwiania.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja