To jemu będą teraz podlegać banki, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, narodowe fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundacje, gry losowe i zakłady wzajemne.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji przypadnie wiceministrowi Krzysztofowi Żukowi, który ma nadzorować przemysł koksowniczy, Jastrzębską Spółkę Węglową (w zakresie prywatyzacji), przemysł naftowy, gazowy i petrochemiczny, media, chemię ciężką, przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, transportowy oraz wydobywczy. Jednocześnie będzie odpowiadać za uzdrowiska, cukrownie, rolnictwo, przemysł spirytusowy, spożywczy, odzieżowy, skórzany i muzyczny. Jedyny wiceminister w randze sekretarza stanu Jan Bury ma nadzorować energetykę, przemysł elektroniczny, górnictwo, żeglugę i porty oraz farmację.Zdzisław Gawlik, do czerwca 2007 r. dyrektor rzeszowskiej delegatury MSP, będzie odpowiadać za hutnictwo, branżę metalurgiczną, lotniczą, stocznie, KGHM, Agencję Rozwoju Przemysłu i Mennicę Polską, a Krzysztof Łaszkiewicz, były wieloletni wiceminister skarbu – za zbrojeniówkę, agencje rozwoju przedsiębiorczości, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, telekomunikację, wydawnictwa i poligrafię oraz turystykę. Jemu też najprawdopodobniej przypadnie nadzór nad Departamentem Ewidencji, Reprywatyzacji, Rekompensat i Udostępniania Akcji.

Mimo rozdzielenia zadań między poszczególnych ministrów bezpośredni nadzór nad najważniejszymi spółkami, w rodzaju PKO BP, PZU, LOT czy PKN Orlen, ma pozostać w gestii ministra Aleksandra Grada. Niewykluczone też, że – jak pisaliśmy wcześniej – w ministerstwie dojdzie za kilka miesięcy do reorganizacji, bo jego nowi szefowie uważają dotychczasowy podział prac departamentów za nie do końca logiczny.