Potężne wsparcie badań i innowacji. PARP ogłasza program "Ścieżka SMART"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do „Ścieżki SMART”. Do rozdania jest 2,3 mld zł.

Publikacja: 29.05.2024 04:30

Dofinansowanie dostaną innowacyjne projekty dotyczące opracowania lub wdrożenia rozwiązania co najmn

Dofinansowanie dostaną innowacyjne projekty dotyczące opracowania lub wdrożenia rozwiązania co najmniej na skalę krajową

Foto: AdobeStock

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że celem „Ścieżki SMART” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań europejskiego Zielonego Ładu łączących się z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr. Wnioski będzie można składać od 27 czerwca do 24 października 2024 r. W tym terminie odbędą się dwa równoległe nabory: dla pojedynczych mikro-, małych i średnich firm (budżet to 2,1 mld zł) oraz nabór realizowany z myślą o projektach na rzecz dostępności (budżet to 0,222 mld zł).

Kryteria naboru

PARP tłumaczy, że „Ścieżka SMART” to oferta skierowana do tych firm z sektora MŚP, które opierają swój rozwój na pracach badawczo-rozwojowych i innowacjach co najmniej na poziomie kraju. Program oferuje wsparcie realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca wybiera co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

– Modułowy charakter „Ścieżki SMART” pozwala na dostosowanie możliwości wsparcia do indywidualnych potrzeb każdego wnioskodawcy. Jest to program wspierający polską innowacyjność. Dlatego dofinansowanie dostaną jedynie innowacyjne projekty dotyczące opracowania lub wdrożenia rozwiązania innowacyjnego co najmniej na skalę krajową. Źródłem innowacji są prace badawczo-rozwojowe, których realizacja lub wdrożenie jest możliwe do sfinansowania w obligatoryjnych modułach naboru – mówi Katarzyna Duber-Stachurska, prezes PARP. – „Ścieżka SMART” to specjalistyczne działanie dla świadomych firm, które chcą przeprowadzać długoterminowe inwestycje rozwojowe, mają potencjał ekonomiczny oraz odpowiednie zasoby ludzkie do realizacji złożonych projektów. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że doświadczenie w realizacji projektów B+R zwiększa szanse na przygotowanie projektu zgodnego z wymaganiami działania „Ścieżki SMART” – dodaje.

– Przy poprzednich naborach duża liczba wnioskodawców aplikowała, nie spełniając podstawowych kryteriów. 2/3 projektów nie dotyczyło prac B+R lub innowacji co najmniej na poziomie krajowym, a więc nie wpisywało się w zakres „Ścieżki SMART”. Równie często wnioskodawcy nie byli przygotowani finansowo do realizacji projektów – a zapewnienie środków finansowych na projekty o znacznej wartości jest niezbędne do ich realizacji i osiągnięcia celów danego projektu, a następnie programu. Częstym problemem w projektach było też niewłaściwe sformułowanie wskaźników, skonstruowanie budżetu, brak uzasadnienia wydatków, brak potencjału do realizacji prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia ich wyników – wylicza Izabela Wójtowicz, dyrektor departamentu wdrożeń innowacji w przedsiębiorstwach, PARP. – Na podstawie przeanalizowanych wniosków z poprzednich naborów zmieniły się kryteria wyboru projektów w aktualnych naborach. Ich celem jest skoncentrowanie oceny na wnioskach mających największy potencjał zgodności z zasadami „Ścieżki SMART” i jej zracjonalizowanie. Ponadto wprowadzono zmiany mające charakter porządkowy i upraszczający. Mamy nadzieję, że zmiany te pozwolą lepiej zrozumieć zasady i priorytety konkursu, czego bezpośrednim efektem powinna być wyższa jakość składanych wniosków – dodaje.

W obecnych naborach obowiązywać będzie dwuetapowa forma oceny. W pierwszym etapie ocenę pozytywną otrzymają tylko takie projekty, które obejmują prace B+R dotyczące opracowania nowego produktu lub procesu innowacyjnego w skali kraju, lub takie, które obejmują wdrożenie wyników prac B+R w postaci nowego produktu albo procesu innowacyjnego w skali kraju. Aby przejść pierwszy etap, każdy z modułów (B+R lub wdrożenie innowacji) musi być oceniony pozytywnie, na tym etapie nie ma możliwości usunięcia jednego z modułów. Pozostałe wymogi są oceniane w drugim etapie. Dzięki takiej formie wnioskodawcy szybciej otrzymają informację, czy ich projekt wpisuje się w założenia „Ścieżki SMART”. Firmy, które chcą tylko rozbudować swoje zaplecza produkcyjne, doposażyć się w odpowiedni sprzęt (nie realizując prac badawczych lub ich nie planując) – nie będą spełniać wymogów naboru.

Jak przygotować wniosek

We wcześniejszym naborze do „Ścieżki SMART” aż 87 proc. wniosków otrzymało ocenę negatywną, a 86 proc. z nich nie spełniło podstawowego kryterium: „Projekt obejmuje moduł obligatoryjny”. 60 proc. wnioskodawców nie miało wystarczającej zdolności do finansowej realizacji projektu. 57 proc. wniosków nie spełniało zasad zrównoważonego rozwoju. Prawie 80 proc. wniosków nie zawierało prawidłowo opisanych i sparametryzowanych cech lub funkcjonalności świadczących o innowacyjności produktu lub procesu w skali co najmniej krajowej.

PARP podpowiada, że przedsiębiorcy, którzy chcą zwiększyć szansę na otrzymanie pozytywnej oceny składanego wniosku, powinni skupić się na opracowaniu projektów zgodnie z założeniami i wymogami programu. – Zaplanowane działania muszą spełniać definicję prac rozwojowych oraz badań przemysłowych i nie mogą być rutynowymi działaniami usprawniającymi procesy technologiczne lub same produkty. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis problemu badawczego, który projekt ma rozwiązać, metody, założone rezultaty oraz ich wpływ na produkt lub proces – innowacyjne cechy produktu lub procesu muszą bezpośrednio wynikać z zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych – wylicza Agencja.

Wskazuje też, że we wniosku należy zdefiniować i opisać mierzalne wartości (wskaźniki), cechy oraz funkcjonalności, które wskazują na innowacyjność produktu lub procesu. Należy porównać je do najlepszych dostępnych na rynku produktów lub procesów, pamiętając, że wymagany poziom innowacyjności to poziom co najmniej kraju, który należy wykazać i udowodnić. – Wnioskodawcy powinni także przygotować i uzasadnić listę wydatków związanych z realizacją projektu, opisując szczegółowo sposób szacowania każdego z zaplanowanych kosztów – podpowiada PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że celem „Ścieżki SMART” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań europejskiego Zielonego Ładu łączących się z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr. Wnioski będzie można składać od 27 czerwca do 24 października 2024 r. W tym terminie odbędą się dwa równoległe nabory: dla pojedynczych mikro-, małych i średnich firm (budżet to 2,1 mld zł) oraz nabór realizowany z myślą o projektach na rzecz dostępności (budżet to 0,222 mld zł).

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Aleksander Mokrzycki: W Europie aktywa coraz częściej są lokowane na rynku prywatnym
Finanse
Forum Funduszy: nowe horyzonty w zarządzaniu aktywami
Finanse
Nie bójmy się być architektami rynkowymi w zmieniającym się otoczeniu
Finanse
Nowy porządek świata. Co dalej z Zachodem i wojna o mózgi
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Finanse
Ruszyło XVIII Forum Funduszy
Finanse
Małgorzata Rusewicz, IZFiA, IGTE: Kluczowy wybór priorytetów