MF: W nowej radzie fiskalnej mają zasiadać niezależni eksperci i praktycy

Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet rozwiązań zwiększających przejrzystość finansów publicznych. Głównym punktem jest tu powołanie niezależnej instytucji fiskalnej, a także zmiany w stabilizującej regule wydatkowej.

Publikacja: 21.05.2024 17:52

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński

Jednym z głównych postulatów zawartych w opublikowanej niedawno Białej Księdze finansów publicznych jest potrzeba przywrócenia przejrzystości polskich finansów publicznych. W tym celu Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet: Przejrzystość finansów publicznych – podaje resort we wtorkowym komunikacie.

Czym zajmować się będzie Rada Fiskalna

MF zaznacza, że odpowiednie projekty legislacyjne zostały wprowadzone dziś do wykazu prac rządu. Chodzi to m.in. o powołanie niezależnej instytucji fiskalnej, pod nazwę Rada Fiskalna.

Zadania Rady będą polegać na opiniowaniu najważniejszych dokumentów budżetowych, w tym rocznych i wieloletnich prognoz makroekonomicznych sporządzanych na potrzeby: ustawy budżetowej oraz nowych, wymaganych przez prawo Unii Europejskiej średniookresowych planów budżetowo-strukturalnych.

Czytaj więcej

Będzie konkurs dla członków Rady Fiskalnej

Rada miałaby oceniać projekt ustawy budżetowej pod kątem zgodności z regułami fiskalnymi, a także przeprowadzać analizy, publikować raporty dotyczące finansów publicznych i zabierać głos w debacie publicznej.

Kto zostanie członkiem Rady Fiskalnej

Zgodnie z propozycją MF, nowe ciało będzie się składało z osób wybieranych na podstawie wiedzy i doświadczenia (minimum wyższe wykształcenie drugiego stopnia oraz 10 lat doświadczenia w przynajmniej dwóch kategoriach: makroekonomii, finansach publicznych lub zarządzaniu finansami jednostek sektora finansów publicznych). Rada będzie więc organem składającym się z ekspertów i praktyków posiadających niezbędne kwalifikacje w dziedzinie finansów publicznych.

Czytaj więcej

Stan budżetu państwa w spadku po PiS i nowy plan

Członkowie Rady Fiskalnej będą wskazywani przez szerokie grono podmiotów, w tym przez przedstawicieli strony społecznej. Kandydaci na członków będą przy tym musieli spełnić kryteria niezależności, zarówno względem podmiotów publicznych, jak i prywatnych, w tym w szczególności partii politycznych, tak aby Rada podejmowała wszystkie działania w sposób niebudzący wątpliwości co do bezstronności jej członków.

Radę w swoich działaniach będzie wspierać kilkunastoosobowe biuro analiz, którego pracownicy będą zatrudniani na podstawie przejrzystych zasad, tak jak w naborze do korpusu służby cywilnej.

Jakie zmiany z regule wydatkowej

W ramach pakietu przejrzystości, MF zaproponowało również zmiany dotyczące stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Mają one związek z wdrażaniem nowych przepisów Unii Europejskiej, które weszły w życie z końcem kwietnia 2024 r. Uwzględniają także uwagi zgłaszane przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz wnioski z przeglądu funkcjonowania SRW przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Czytaj więcej

Prezes NBP definitywnie zamknął drzwi. Obniżki stóp procentowych nie będzie

Dzięki planowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych, do zakresu SRW włączone zostaną kolejne jednostki sektora finansów publicznych – wszystkie jednostki, których plany finansowe są zamieszczane w formie załączników w ustawie budżetowej, tj. ZUS, agencje wykonawcze czy państwowe osoby prawne (łącznie niemal 90 jednostek).

W efekcie przeglądu funkcjonowania SRW zaproponowane również zostały zmiany algorytmu obliczania kwoty wydatków zawartej w SRW. Stosowany dotychczas wskaźnik CPI zostanie zamieniony na deflator PKB, który charakteryzuje się historycznie mniejszą zmiennością niż CPI. Ponadto wprowadzony zostanie mechanizm korekty błędu prognoz dynamiki wartości PKB, mający ograniczyć wpływ tych błędów na limit wydatków w średnim oraz długim okresie

Kiedy można zawiesić reguły fiskalne

Dostosowaniu do przepisów unijnych ulegnie też definicja działań dyskrecjonalnych zawartych w algorytmie kwoty wydatków SRW, a także tzw. klauzula wyjścia. Podobnie jak w regułach Unii Europejskiej, znaczne spowolnienie gospodarcze (jako samodzielny czynnik) pozwoli na uruchomienie klauzuli wyjścia i umożliwi odpowiednie dostosowanie polityki fiskalnej w warunkach pogorszonej koniunktury. Ponadto wprowadzony zostanie wymóg zachowania spójności stosowanej w SRW korekty fiskalnej z dostosowaniem fiskalnym wynikającym z zatwierdzonej przez Radę UE ścieżki wydatków netto na podstawie oceny krajowego średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego oraz mechanizmy służące zabezpieczeniu jego realizacji.

Istotnym elementem nowelizacji jest również wprowadzenie okresowych przeglądów funkcjonowania przepisów stabilizującej reguły wydatkowej, odbywających się nie rzadziej niż co 5 lat.

Jednym z głównych postulatów zawartych w opublikowanej niedawno Białej Księdze finansów publicznych jest potrzeba przywrócenia przejrzystości polskich finansów publicznych. W tym celu Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet: Przejrzystość finansów publicznych – podaje resort we wtorkowym komunikacie.

Czym zajmować się będzie Rada Fiskalna

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Anna Cieślak-Wróblewska laureatką Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka
Finanse
Artur Zapała: Retail Investment Strategy z pewnością przemodeluje branżę TFI
Finanse
Marcin Wlazło: Klienci firm inwestycyjnych stoją na rozstaju dróg
Finanse
Przed rynkiem kapitałowym wciąż rysuje się wiele szans
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Finanse
Sztuczna inteligencja, prawdziwe wyzwania – SI a zarządzanie aktywami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży