Takie propozycje przynoszą założenia do nowelizacji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1B0D762D31CCCD833FB2C24084C55ABF?id=171762]ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych[/link] przygotowane w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Fundusz funkcjonuje od 2004 r. , a do połowy bieżącego roku gminy złożyły ponad 600 wniosków o pomoc i podpisały ponad 500 umów. To świadczy o zainteresowaniu takim wsparciem. Z drugiej strony część potencjalnych beneficjentów musiało z niego zrezygnować. Jedną z najważniejszych przyczyn jest ograniczenie kwoty kredytu do 500 tys. zł oraz to, że nie można z niego sfinansować opracowania wszystkich dokumentów wymaganych w procesie ubiegania się o unijne dotacje. Ponadto obowiązujące przepisy wśród beneficjentów wymieniają jedynie gminy i ich związki. Tym samym np. powiaty zostały pozbawione takiej szansy. To nie pozwala wykorzystać wszystkich środków, jakimi dysponuje fundusz, na co zwracał uwagę m.in. raport Najwyższej Izby Kontroli.

Proponowana nowelizacja ustawy ma to zmienić. Zgodnie z założeniami maksymalna kwota kredytu zostanie podniesiona do 1 mln zł. O pożyczkę będą mogły się ubiegać również powiaty. Rozszerzony ma zostać katalog dokumentów, których opracowanie będzie można sfinansować z jej środków. Przykładowo chodzi o pełną dokumentację przetargową związaną z przygotowaniem oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, pozostałą dokumentację przyrodniczą (np. plany ochrony gatunków, inwentaryzacji przyrodniczej) oraz wydatki poniesione na opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych na etapie przygotowywania inwestycji.

Samorządy uzyskają też możliwość przygotowywania projektów finansowanych nie tylko z funduszy unijnych, lecz także ze środków tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (fundusze norweskie) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, jeśli chodzi o środki norweskie, wydaje się jednak, że nowelizacja jest spóźniona, jako że większość pieniędzy została już rozdysponowana.

Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych ma na celu wspomagać gminy oraz ich związki w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o unijne środki. Szczególnie dla dużych inwestycji infrastrukturalnych koszt opracowania takiej dokumentacji jest znaczny. Dlatego preferencyjne pożyczki (wysokość oprocentowania stanowi połowę stopy redyskonta weksli NBP) udzielane z tego funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego miały zachęcać gminy do aktywniejszego przygotowywania takich projektów, a tym samym do większego angażowania się w realizację projektów unijnych.

Od dnia rozpoczęcia działalności funduszu do połowy bieżącego roku wypłacono ponad 48 mln zł kredytów.

Projekt nowelizacji zakłada, że dzięki niej zwiększy się zainteresowanie tą formą pomocy. Dokument jest obecnie w trakcie konsultacji społecznych i międzyresortowych.