Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, uczelnie, jednostki naukowe, instytucje kultury, parki narodowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Wszystkie te podmioty mogą przygotować i wystąpić o dofinansowanie dwóch rodzajów projektów. Jeden może dotyczyć cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych. Drugi cyfrowego udostępniania regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego, a także zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki – wraz z udostępnieniem w celu ponownego wykorzystania. Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

- prowadzenie prac digitalizacyjnych, z uwzględnieniem istniejących zaleceń i wytycznych dotyczących digitalizacji,

- tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych, udostępnianiem i scalaniem informacji o zdigitalizowanych zasobach w ramach regionalnych repozytoriów cyfrowych,

- tworzenie i rozwijanie platform dystrybucji treści cyfrowych, służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania oraz wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych, także przez podmioty spoza sektora publicznego,

Warto zaznaczyć, że zgodnie z regulaminem konkursu oraz kryteriami wyboru projektów, preferowane będą przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym, przez które rozumie się projekty realizowane na obszarze co najmniej trzech subregionów lub integrujące podmioty działające na obszarze co najmniej trzech subregionów lub realizowane przez podmiot/instytucję, której właściwość lub zasięg działania ma charakter regionalny.

Na dofinansowanie najciekawszych projektów zarezerwowano ponad 33 mln zł. Maksymalny, przewidywany poziom dofinansowania wynosi 85 proc. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, kryteria oceny projektów oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie www.rpo.malopolska.pl.