Rząd chce przyciągnąć specjalistów spoza Unii. Cudzoziemcy posiadający kwalifikacje zawodowe pożądane dla polskiej gospodarki będą mieli ułatwiony dostęp do naszego rynku pracy. Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach.

Do udzielenia specjalistom zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce nie będzie wymagane przeprowadzanie tzw. testu rynku pracy. Wykonujący zawód z listy określonej rozporządzeniem będzie mógł podjąć pracę, nawet gdy wśród osób zarejestrowanych w urzędzie pracy będą tacy, którzy mogą spełnić wymagania danego pracodawcy.

Do specjalistów spoza Unii nie będzie się także stosować wymogu porównywalności wynagrodzenia. Ich pensja nie będzie musiała być więc porównywalna z pensją Polaków zatrudnianych na podobnych stanowiskach.

Szybciej zostaną na stałe

Dla tej kategorii cudzoziemców proponuje się ponadto udzielanie zezwolenia pobytowego na czas nieoznaczony (tj. zezwolenia na pobyt stały) na terytorium Polski na korzystniejszych warunkach niż przewidziane dla ogółu cudzoziemców. Wystarczy, by przed złożeniem wniosku w tej sprawie przebywali w Polsce nie krócej niż cztery lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy.

Dla porównania – osoba ze statusem uchodźcy musi u nas mieszkać przynajmniej pięć lat, a osoba ze zgodą na pobyt tolerowany – dziesięć lat.

– Polityka migracyjna będzie prowadzona w sposób selektywny. Ułatwienia dla specjalistów, choćby pożądanych u nas informatyków, są dobrym pomysłem. W Polsce brakuje jednak przede wszystkim osób o niższych kwalifikacjach – podkreśla Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Dla starających się o pobyt stały ma zostać wprowadzony nowy wymóg. Muszą oni znać nasz język przynajmniej na poziomie B1, a więc w stopniu średnio zaawansowym. W taki samym stopniu będzie musiała znać polski osoba, która ubiega się o polskie obywatelstwo.

Obecnie przepisy ustawy o obywatelstwie polskim nie wskazują minimalnego poziomu znajomości języka polskiego. W konsekwencji wystarczające jest przedłożenie w postępowaniu o uznanie za obywatela poświadczenia znajomości języka na każdym poziomie, również początkującym (A1).

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Projekt wprowadza ułatwienia dla międzynarodowych korporacji. Pojawią się dwa nowe typy zezwoleń na pobyt czasowy – w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zezwoleń na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Dla międzynarodowych korporacji

Nowe przepisy mają na celu wdrożenie unijnej dyrektywy.

– Chodzi o to, by stworzyć jednolite zasady przepływu pracowników spoza Unii między oddziałami przedsiębiorstwa – wyjaśnia Łukasz Kozłowski.

Osoby spoza UE odbywające staż w danej firmie będą mogły w ramach takiego przeniesienia pracować w Polsce nie dłużej niż rok, a kadra kierownicza i specjaliści – trzy lata. Po upływie tego okresu osoby te opuszczą terytorium państw członkowskich, chyba że otrzymały zezwolenie na pobyt na innej podstawie zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.