Pol­ska nie za­pła­ci han­dlu­ją­cej ro­pą fir­mie Mer­cu­ria Ener­gy Gro­up po­nad 2,4 mld zł od­szko­do­wa­nia, ja­kie­go cy­pryj­ska fir­ma do­ma­ga­ła za rze­ko­mą dys­kry­mi­na­cję jej spół­ki za­le­żnej J&S Ener­gy. Jak po­da­ła „Ga­ze­ta Wy­bor­cza", Pol­ska wy­gra­ła z Mer­cu­rią ar­bi­traż przed In­sty­tu­tem Ar­bi­tra­żo­wym przy Sztok­holm­skiej Izbie Go­spo­dar­czej.

Ar­bi­traż był na­stęp­stwem cią­gną­ce­go się od 2007 r. spo­ru Mer­cu­rii z pań­stwem pol­skim. Je­sie­nią 2007 r. Agen­cja Re­zerw Ma­te­ria­ło­wych na­ło­ży­ła na J&S Ener­gy, zaj­mu­ją­cą się im­por­tem pa­liw do Pol­ski, 462 mln zł ka­ry za mniej­sze niż prze­wi­dzia­ne w usta­wie obo­wiąz­ko­we za­pa­sy pa­liw.

J&S Ener­gy ka­rę za­pła­ci­ła, ale od­wo­ła­ła się do są­du od de­cy­zji urzęd­ni­ków. Je­sie­nią 2009 r. Sąd Ad­mi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie uchy­lił ka­rę, a re­sort go­spo­dar­ki zwró­cił im­por­te­ro­wi pa­liw pie­nią­dze. Mer­cu­ria nie zde­cy­do­wa­ła się jed­nak wy­co­fać zło­żo­ne­go rok wcze­śniej po­zwu prze­ciw pań­stwu pol­skie­mu, w któ­rym do­ma­ga­ła się wy­pła­ty 700 mln dol.

Czy wy­rok są­du ar­bi­tra­żo­we­go za­my­ka ten spór? – Nie ko­men­tu­je­my tej spra­wy – usły­sze­li­śmy w biu­rze pra­so­wym re­sor­tu go­spo­dar­ki.