Kil­ku­ty­go­dnio­we ne­go­cja­cje do­pro­wa­dzi­ły na ra­zie do po­wsta­nia pro­to­ko­łu roz­bież­no­ści – HSW, któ­ra po­zo­sta­je sil­nym cen­trum pro­duk­cji bro­ni ar­ty­le­ryj­skiej (sa­mo­bież­ne hau­bi­ce i moź­dzie­rze, wy­rzut­nie ra­kie­to­we)  sta­wia wa­run­ki, na któ­rych moż­li­wa by­ła­by ka­pi­ta­ło­wa fu­zja. Hu­ta, któ­ra do tej po­ry od­rzu­ca­ła wszel­kie rzą­do­we pla­ny kon­so­li­da­cji z Bu­ma­rem  (obec­nie PHO), ocze­ku­je gwa­ran­cji fi­nan­so­wych nie­za­leż­no­ści od obron­ne­go hol­din­gu, zacho­wa­nia biz­ne­so­wej au­to­no­mii i głównej ro­li pod­kar­pac­kiej spół­ki w no­wej, pan­cer­nej  dy­wi­zji pro­duk­to­wej Bu­mar Ląd.

Pre­zes PHO Krzysz­tof Kry­stow­ski, zwo­len­nik in­te­gra­cji kra­jo­wej zbro­je­niów­ki, zre­zy­gno­wał w ma­ju ze źle ko­ja­rzo­ną w Sta­lo­wej Wo­li na­zwą Bu­mar i pro­po­nu­je HSW wspól­ną bu­do­wę no­wej mar­ki dla kon­so­li­do­wa­ne­go prze­my­słu spe­cjal­ne­go.

W ze­szłym ro­ku  40 spół­ek, w tym  klu­czo­we fir­my ro­dzi­mej zbro­je­niów­ki pro­du­ku­ją­ce pojaz­dy pan­cer­ne, amu­ni­cję, ra­da­ry, woj­sko­wy sprzęt optycz­ny i broń strze­lec­ką, sku­pio­ne w gru­pie Bu­mar miały przy­cho­dy się­ga­ją­ce 3,2 mld zł i zysk net­to w wy­so­ko­ści 37 mln zł.

— Zmia­ną na­zwy sym­bo­licz­nie za­my­ka­my dzie­się­cio­let­ni  okres re­form i bu­do­wa­nia przemysło­we­go po­ten­cja­łu. Na­zwa Bu­mar zni­ka, bo wy­czer­pa­ła się for­mu­ła kon­so­li­da­cji, któ­rą sym­bo­li­zo­wa­ła – tłu­ma­czy Kry­stow­ski – przez ostat­ni rok szef Bu­ma­ru, a te­raz już prezes Pol­skie­go Hol­din­gu Obron­ne­go. Twier­dzi, że zmia­na  mar­ki  to tak­że po­twier­dze­nie zmia­ny po­dej­ścia do biz­ne­su, w któ­rym jest miej­sce dla po­głę­bio­nej współ­pra­cy z HSW.

Pol­skie­mu Hol­din­go­wi Obron­ne­mu i pod­kar­pac­kiej ar­ty­le­rii  sprzy­ja­ją  pla­ny mo­der­ni­za­cji ar­mii, któ­ra  do 2022 r. za­in­we­stu­je  139 mld zł na no­wo­cze­sną broń pan­cer­ną i artyleryjską, po­jaz­dy, okrę­ty, śmi­głow­ce, ra­kie­to­we sys­te­my prze­ciw­lot­ni­cze i wy­po­sa­że­nie żoł­nier­skie.

139 mld zł planuje wydać polskie państwo w ciągu najbliższej dekady na modernizację armii

Obron­na gru­pa PHO wal­czy o za­mó­wie­nia i pod­nie­sie­nie war­to­ści,  bo za dwa la­ta pla­nu­je wej­ście na gieł­dę.

– Przy­go­to­wa­nie ofer­ty pu­blicz­nej na 2015 r. po­win­no się udać,  już ze­szło­rocz­ne wy­ni­ki da­ją pod­sta­wy do opty­mi­zmu – stwier­dził nie­daw­no  pre­zes Kry­stow­ski . Jesz­cze w 2011 r.  gru­pa sku­pia­ją­ca główne spół­ki zbro­je­nio­we  od­no­to­wa­ła ujem­ny wy­nik ne­tto. W ze­szłym ro­ku przy przy­cho­dach na po­zio­mie 2, 6 mld zł  zysk się­gnął 37,2 mln zł. W tym fir­ma ma bro­nić tem­pa wzro­stu przy­cho­dów, za­po­wia­da też in­we­sto­wa­nie  w roz­wój. Zwiększy nakła­dy na pra­ce ba­daw­cze i wdro­że­nia  do 336 mln zł.