Co da­lej z Ne­tią – za­sta­na­wia­ją się ma­kle­rzy w ocze­ki­wa­niu na pu­bli­ka­cję wy­ni­ków za III kwar­tał i stra­te­gię no­we­go za­rzą­du sta­cjo­nar­ne­go te­le­ko­mu, któ­ry od kil­ku mie­się­cy ma no­we­go zna­czą­ce­go ak­cjo­na­riu­sza w po­sta­ci Zbi­gnie­wa Ja­ku­ba­sa. – Po stra­te­gii Ne­tii ocze­ku­ję sil­niej­sze­go na­ci­sku na roz­wój w seg­men­cie usług dla firm – mó­wi Pa­weł Pu­chal­ski z DM BZ WBK.

Jed­nym ze sce­na­riu­szy dla te­le­ko­mu, któ­ry ma do­pro­wa­dzić do ta­kiej sy­tu­acji, jest sprze­daż biz­ne­su skie­ro­wa­ne­go do klien­tów in­dy­wi­du­al­nych. Pod­mio­tem, w któ­re­go za­in­te­re­so­wa­nie Ne­tią wie­rzą ana­li­ty­cy, jest Vec­tra, któ­rej nie uda­ło się ku­pić 33-proc. pa­kie­tu ak­cji te­le­ko­mu. – Vec­tra za­mknę­ła ten pro­jekt i kon­cen­tru­je się na in­nych opcjach in­we­sty­cyj­nych, niezwią­za­nych z ryn­kiem gieł­do­wym – mó­wi tym­cza­sem „Rz" To­masz Żu­rań­ski, pre­zes Vec­try.

Biz­ne­so­wi zwią­za­ne­mu z ob­słu­gą klien­tów in­dy­wi­du­al­nych Ne­tii in­te­re­su­je się ży­wo Oran­ge Pol­ska. – Przy­glą­da­my się seg­men­to­wi klien­tów in­dy­wi­du­al­nych Ne­tii – mó­wi „Rz" oso­ba zbli­żo­na do tej spół­ki, za­zna­cza­jąc, że de­cy­zje nie za­pa­dły i nie wia­do­mo, jak do ta­kiej kon­so­li­da­cji pod­szedł­by Urząd Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów. Oran­ge sza­cu­je swój udział w ryn­ku sta­cjo­nar­ne­go in­ter­ne­tu – usłu­gi klu­czo­wej w tych roz­wa­ża­niach – na 46 proc. przy po­sia­da­nych 2,3 mln abo­nen­tów.

Ile Ne­tia mo­gła­by uzy­skać, sprze­da­jąc część biz­ne­su, przy za­ło­że­niu, że po­zo­sta­wia so­bie in­fra­struk­tu­rę? We­dług Kon­ra­da Księ­żo­pol­skie­go, ana­li­ty­ka BE­SI – 526 mln zł, nie li­cząc sie­ci ka­blo­wej po daw­nym Aste­rze. Ana­li­tyk za­kła­da, że in­we­stor ku­po­wał­by za­rów­no użyt­kow­ni­ków wła­snej sie­ci Ne­tii, jak i tych pod­pię­tych łą­cza­mi Oran­ge. W su­mie to 1,3 mln go­spo­darstw do­mo­wych ko­rzy­sta­ją­cych z oko­ło 1,8 mln usług. Przy­no­szą one Ne­tii rocz­nie oko­ło 1 mld zł przy­cho­dów i oko­ło 290 mln zł zy­sku EBIT­DA.

Za­gad­ką jest, ilu klien­tów Ne­tia bę­dzie ob­słu­gi­wać dzię­ki łą­czom Oran­ge za kil­ka lat. Dziś wy­sta­wia ra­chun­ki ok. 900 tys. ta­kich użyt­kow­ni­ków. W swo­jej sie­ci mo­że mieć na­to­miast 350–450 tys. abo­nen­tów dzię­ki wła­snej in­fra­struk­tu­rze. – Za­kup seg­men­tu ma sens dla ope­ra­to­ra, któ­ry mógł­by prze­piąć użyt­kow­ni­ków na wła­sną sieć – przy­zna­je Księ­żo­pol­ski. Uwa­ża, że in­we­stor dla biz­ne­su Ne­tii bę­dzie ka­blów­ką.