Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto. Zarząd giełdowej spółki od razu wydał oświadczenie w tej sprawie. ?W jego ocenie wniosek jest całkowicie nieuzasadniony, ponieważ nie istnieją wierzytelności SW Europe wobec spółki Gildia, i nie ma on oparcia w przepisach prawa.

- Sytuacja płynnościowa SW Europe jest bardzo dobra i nie daje żadnych podstaw do wnioskowania o ogłoszenie upadłości. SW Europe od wielu lat pozostaje w sporach sądowych z Gildia, z których pierwszy już zakończył się niekorzystnym dla Gildia, prawomocnym wyrokiem, a pozostałe są w toku – twierdzi zarząd Seco/Warwick.

Dalej wyjaśnia, że ? spory te dotyczą kontraktu realizowanego w 2009 r., w ramach którego poprzednik prawny SW Europe (Elterma S.A.) był podwykonawcą Gildia. W związku z tym kontraktem SW Europe dochodzi od Gildia przed Sądem Okręgowym w Poznaniu zapłaty kwoty 745 380,14 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30 kwietnia 2015 r., stanowiącej resztę należnego wynagrodzenia i w tej sprawie Sąd Okręgowy ustanowił na rzecz SW Europe zabezpieczenie na majątku Gildia. Zażalenie złożone przez Gildia dotyczącego tego zabezpieczenia zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

- W kontekście powyższych argumentów, w opinii zarządu SW Europe Gildia złożyła wniosek w złej wierze w celu bezprawnego wymuszenia nienależnej jej zapłaty oraz z zamiarem wpłynięcia na decyzje SW Europe dotyczące toczących się sporów prawnych – twierdzi zarząd Seco/Warwick. Zaznacza też, że po skalkulowaniu potencjalnych szkód wystąpi ze stosownym pozwem odszkodowawczym.

Seco/Warwick jest notowanym na warszawskiej giełdzie producentem pieców do obróbki cieplnej metali. Zależny Seco/Warwick Europe zarządza fabryką w Świebodzinie.