Wyzwania legislacyjne wpływają na zarządzanie obszarem ESG

Dyrektywa CSRD obejmuje więcej podmiotów i zwiększa zakres raportowania. To tworzy wyzwania, ale jest też szansą na promocję obszaru ESG i wypracowanie przewagi konkurencyjnej firmy.

Publikacja: 14.03.2024 01:00

Grupa PGE konsekwentnie realizuje nakreśloną ścieżkę dekarbonizacji oraz skutecznego osadzenia czynn

Grupa PGE konsekwentnie realizuje nakreśloną ścieżkę dekarbonizacji oraz skutecznego osadzenia czynników ESG w strategii biznesowej

Foto: adobestock

Materiał powstał we współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną

Wprowadzanie w życie zasad ESG stanowi priorytet dla ponad 70 proc. firm – wynika z badania CBRE. Ten wysoki odsetek nie dziwi, bo jesteśmy świadkami bardzo dużej zmiany: docelowo raportowanie informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju ma się stać równorzędne z prezentowaniem informacji finansowych. Wynika to z konieczności dostosowania się biznesu do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Informacje finansowe oraz operacyjne mówią o kondycji firmy w okresach przeszłych, natomiast dane ESG mają przedstawiać perspektywy przedsiębiorstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju, którego filarami są aspekty: środowiskowy, społeczny i zarządczy.

Niektóre z tych elementów odnajdziemy już w obecnych sprawozdaniach, a informacje w zakresie taksonomii UE są także częścią składową raportowania ESG. Natomiast nowa dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rozszerza zakres dotychczas obowiązującej NFRD (Non-Financial Reporting Directive) i wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze. Docelowo obejmie niemal 50 tys. unijnych firm, w tym ponad 3 tys. z Polski.

rp.pl

Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju stanie się integralną częścią sprawozdania zarządu z działalności. Oznacza to zwiększenie odpowiedzialności organów spółki również za ten obszar raportowania.

Ponadto dane ESG będą podlegać audytowi, co oznacza, że narzędzia, mechanizmy kontroli, jak również procesy ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem powinny być dostosowane do tych samych standardów, które obowiązują w przypadku danych finansowych. Dzięki audytowi będą one bardziej wiarygodne, a unijne przepisy – w tym taksonomia oraz CSRD – mają zwiększyć porównywalność informacji.

Spójność i kompleksowość

W celu jak najlepszego spełnienia wymogów nowych regulacji w 2023 roku w PGE rozpoczęły się prace dostosowawcze do CSRD. Zadanie to realizowane jest w dwóch obszarach: raportowym, dotyczącym danych niefinansowych oraz ryzyk ESG, w tym klimatycznych.

PGE podkreśla, że niezależnie od doświadczenia Grupy w raportowaniu zgodnie z NFRD przygotowania do wdrożenia nowych wytycznych trwają już od września 2023 roku. PGE przeprowadziła analizę dotychczasowych praktyk w obszarze raportowania niefinansowego, zweryfikowała, jakie zmiany są konieczne i co jeszcze należy zrobić, żeby już w 2025 roku opublikować raport zrównoważonego rozwoju na najwyższym poziomie. Będzie to również pierwszy raport podlegający w całości audytowi. Grupa PGE chce pokazać interesariuszom, że jej cele, polityki i działania są spójne oraz wyznaczają jeden cel nadrzędny – bycie organizacją odpowiedzialną i zgodną z ideą zrównoważonego rozwoju. Równocześnie PGE jest świadoma, że właściwe raportowanie to dopiero pierwszy krok do przemiany usprawniającej organizację oraz tworzącej dodatkową wartość dla otoczenia.

Chcąc jak najlepiej przeprowadzić firmę przez ten interesujący, ale i trudny proces, do działania zaangażowani zostali przedstawiciele kluczowych obszarów w PGE. Ich zadaniem było m.in. ustalenie listy tematów istotnych dla organizacji, na podstawie których Grupa będzie musiała zaraportować wybrane wskaźniki już za bieżący rok sprawozdawczy, czyli na początku roku 2025.

Poza wewnętrznym zespołem ESG, który zarządza celami, wyznacza i wspiera ich realizację oraz odpowiada za raportowanie, inne obszary firmy, jak compliance, ryzyko czy kontroling, także wspierają realizację wspólnych działań na rzecz rozwoju ESG w organizacji. Istotnym obszarem są też kwestie środowiskowe, które mają ogromne znaczenie, szczególnie w tematach związanych z zarządzaniem emisjami czy ochroną bioróżnorodności. Obszar HR odpowiada z kolei za kwestie zarządzania zatrudnieniem i bezpieczeństwem pracowników, ich rozwojem, a także różnorodnością i ochroną praw człowieka, natomiast CSR – za zaangażowanie społeczne, wolontariat pracowniczy i współpracę z partnerami na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Ten multidyscyplinarny zespół osób z różnych departamentów stale rośnie, zwłaszcza że w coraz większym stopniu znaczenie mają informacje z całego łańcucha wartości – partnerów biznesowych, dostawców oraz klientów. To potwierdza, że ESG jest ważnym elementem scalającym różne działania pod jednym hasłem – odpowiedzialnego zarządzania.

Doświadczenie procentuje

Przyjęcie strategii do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, w której określone zostały kierunki transformacji energetycznej, dekarbonizacji wytwarzania i drogi dojścia do neutralności klimatycznej, rozpoczęło proces wprowadzenia usystematyzowanego zarządzania obszarem ESG w Grupie.

Wdrożenie kwestii ESG wymagało przemodelowania systemu zarządzania. Z tego względu już w 2021 roku zarząd PGE powołał pełnomocnika zarządu ds. ESG, a także Komitet ds. zrównoważonego rozwoju – z prezesem i wiceprezesem ds. finansowych na czele.

Zadaniem komitetu jest zapewnienie integralności obszaru zrównoważonego rozwoju poprzez nadzór nad realizacją procesów dotyczących ESG. Szeroki zakres zadań wymaga zaangażowania wielu struktur organizacyjnych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w składzie komitetu, którego członkami są dyrektorzy komórek organizacyjnych kluczowych dla obszaru ESG.

Podstawą rozwoju obszaru ESG w PGE jest doświadczenie w komunikacji z interesariuszami poprzez raportowanie informacji pozafinansowych. W tym obszarze Grupa ma już prawie dziesięcioletnie doświadczenie. Pierwszy raport społeczny opracowany został za lata 2013–2014. W kolejnym roku PGE rozpoczęła publikację cyklicznych raportów zintegrowanych, mając również na względzie oczekiwania inwestorów oraz innych instytucji finansowych.

Od 2016 roku, czyli rok przed obowiązywaniem dyrektywy NFRD, Grupa opublikowała informacje zgodnie z jej wymogami. Wypełnianie wymogów związanych z ESG ma też swoje odzwierciedlenie na giełdzie – nieprzerwanie od 2011 roku PGE była obecna najpierw w giełdowym zestawieniu Respect Index, a następnie w indeksie, który go zastąpił od 3 września 2019 r., czyli w WIG-ESG. Z kolei udział w Rankingu Odpowiedzialnych Firm przyniósł PGE przez trzy lata z rzędu tytuł lidera odpowiedzialnego biznesu w branży. Równocześnie konsekwentna poprawa ratingów w ramach standardów ogólnoświatowych, jak CDP czy Sustainalytics, poprawia odbiór PGE wśród międzynarodowych instytucji finansowych. Te niezależne oceny pozwalają zarazem na poprawę funkcjonowania firmy, aby bardziej odpowiadała oczekiwaniom interesariuszy.

Ważna edukacja

Legislacja jest ważnym czynnikiem motywującym do działań w kierunku ESG, natomiast żeby te działania odniosły pełen sukces, konieczne jest zaangażowanie i podnoszenie świadomości wszystkich interesariuszy – w tym partnerów biznesowych, dostawców i pracowników. Grupie PGE zależy na rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej ESG wśród polskich przedsiębiorstw i dostawców firmy, aby tworzyć w ten sposób zrównoważony łańcuch wartości. PGE chce być liderem zmian, również w obszarze środowiska i klimatu. W dosłownym tego słowa znaczeniu: zarówno jako lider zmian na polskim rynku elektroenergetycznym, jak i jako partner oraz doradca w obszarze zielonej energetyki.

Poprzez podejmowane działania PGE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, nie tylko indywidualnych, ale też instytucjonalnych – oczekujących dostaw zielonej energii, która ma istotne znaczenie dla śladu węglowego ich produktów i usług.

W ramach dialogu i dzielenia się doświadczeniem z otoczeniem zewnętrznym pełnomocnik zarządu ds. ESG aktywnie uczestniczy w debatach i konferencjach związanych ze zrównoważonym rozwojem biznesu. W roku 2022 zapoczątkowany został również proces edukacji pracowników Grupy PGE w obszarze ESG, któremu podlegać ma przede wszystkim kadra zarządzająca. Kolejnym krokiem jest podnoszenie świadomości wśród wszystkich pracowników. Prowadzone są szkolenia wewnętrzne realizowane przez zespół ds. ESG, szkolenia w ramach e-learningu, powstają artykuły w ramach komunikacji wewnętrznej, firma planuje też wdrożenie podcastów, które pozwolą jeszcze lepiej zrozumieć, czym jest ESG i jakie działania realizowane są w PGE.

Dzięki tym wszystkim działaniom Grupa PGE konsekwentnie realizuje nakreśloną ścieżkę dekarbonizacji oraz skutecznego osadzenia czynników ESG w strategii biznesowej. To z kolei wpisuje się w unijny cel zakładający osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej, a ponadto ma długofalowy pozytywny wpływ na biznes. Obniża koszty działalności, zwiększa efektywność i transparentność, a to wszystko procentuje wzrostem wartości przedsiębiorstwa.

Materiał powstał we współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną

Biznes odpowiedzialny w Polsce
Transformacja ESG to szansa na budowanie przewag na rynku
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Regulacje ograniczą chęć pójścia na skróty
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Kapitał skręca w stronę ESG
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Troska o zrównoważony rozwój słabnie przy półce
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Biznes odpowiedzialny w Polsce
CSR to już nie tylko miły dodatek