Zarząd Idea Bank podjął dzisiaj decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej akcji. Miał zgodę na podwyższenie kapitału poprzez emisję od 10 mln do maksymalnie 75 mln walorów serii O z  zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (ustalenie prawa poboru miało przypadać na 3 grudnia). Obecnie kapitał dzieli się na 78,4 mln akcji.

Czytaj także: Idea Bank liczy na publiczną emisję akcji i wzrost kapitału

„W związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z pandemią COVID-19 oraz wobec obecnego otoczenia i sytuacji emitenta, emitent ocenia, że w chwili obecnej nie jest możliwe przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii O w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych przez emitenta celów emisji. W opinii emitenta przeprowadzenie oferty publicznej powinno zostać zawieszone do czasu, kiedy realizacja celów oferty stanie się ekonomicznie możliwa, a przeprowadzenie oferty publicznej nastąpi w najlepszym interesie dotychczasowych akcjonariuszy i potencjalnych nowych inwestorów" – podał Idea Bank.

Problem w tym, że obecny kurs akcji banku na GPW wynosi 1,46 zł (od początku roku spadł o prawie 40 proc.), czyli jest wyraźnie niższy niż 2 zł, które jest wartością nominalną akcji banku. Nie można emitować akcji po cenie niższej od wartości nominalnej a trudno sobie wyobrazić, by znaleźli się inwestorzy skłonni objąć łącznie spory pakiet akcji po cenie wyraźnie wyższej niż na giełdzie.

Zarząd jednocześnie zdecydował o zamiarze przeprowadzenia emisji od 12,5 mln do 50 mln akcji imiennych serii O. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała tę decyzję, zarząd zaproponuje punkt w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia decydujący o emisji.

Tym razem oferta ma być prywatna, skierowana do oznaczonych inwestorów z pozbawianiem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii O. Zdaniem zarządu leży to w interesie banku oraz jego akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu kapitału. Cena emisyjna akcji serii O równa będzie ich wartości nominalnej – podał bank (czyli ma wynieść 2 zł).

Idea Bank od dwóch lat nie spełnia wymogów kapitałowych. Na koniec marca miał tylko 150 mln zł kapitału własnego, niedobory sięgają około 1 mld zł (w czwartek opublikowany zostanie raport za II kwartał). „Celem emisji akcji serii O jest odbudowa bazy kapitałowej emitenta. Decyzja o emisji stanowi realizację działań sanacyjnych opartych o obowiązujący Emitenta Plan Naprawy uruchomiony we wrześniu 2018 roku, który emitent realizuje do czasu sporządzenia nowego Planu Naprawy, zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 lipca 2020 r. (wtedy nadzór odmówił Idei zatwierdzenia nowego planu naprawy – red.) (...) W ocenie Emitenta pozyskanie kapitału w drodze emisji opartej na subskrypcji prywatnej w krótkim terminie wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych emitenta, a w dłuższym horyzoncie czasowym otworzy nowy etap w drodze do pozyskania dodatkowych kapitałów oraz odbudowy wskaźników kapitałowych do poziomów wymaganych przez Rozporządzenie CRR oraz wymogi połączonego bufora" – dodano w raporcie bieżącym.

Kluczowy będzie brak sprzeciwu na emisję akcji ze strony kuratora, czyli Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Decyzję w tej sprawie BFG będzie musiał podjąć w terminie 14 dni od dziś (podjęcia przez zarząd decyzji o emisji akcji). Wprawdzie ostatnio na linii Idea-BFG iskrzyło (kurator dwukrotnie sprzeciwił się sprzedaży spółki zależnej Idea Money, z kolei bank wnioskował do KNF o odwołanie BFG z roli kuratora), ale biorąc pod uwagę komunikaty płynące z nadzoru – domagającego się podwyższenia kapitałów banku gotówką z emisji akcji – tym razem z uzyskaniem zielonego światła od BFG nie powinno być problemu.

Pytanie brzmi kto obejmie akcje Idea Banku. Leszek Czarnecki, jego główny akcjonariusz (bezpośrednio ma 9,8 proc. akcji, kolejne 10 proc. i 54,4 proc. mają kontrolowane przez niego odpowiednio Getin Noble i Getin Holding), ma problemy – prokuratura chce jego aresztu i stawia mu zarzuty, prawdopodobnie przebywa za granicą. Trudno więc spodziewać się, że dokapitalizuje bank.