Komisja Nadzoru Finansowego po analizie sytuacji finansowej i otoczenia sektora bankowego w pierwszym półroczu 2021 r. zdecydowała o zastosowaniu dla banków komercyjnych w drugim półroczu polityki dywidendowej opartej na ustalonych w 2018 r. kryteriach średnioterminowych. Jednak tym razem uwzględnione muszą być dodatkowe kryteria odnoszące się do specyficznych ryzyk związanych z portfelem hipotek walutowych i pandemią Covid-19.

Dywidendę w wysokości do 50 proc. zysku za 2020 r. może wypłacić jedynie bank, który nie realizuje programu naprawczego oraz ma ocenę BION nie gorszą niż 2,5 i dźwignię finansową co najmniej 5 proc. Do tego dochodzą wymogi w zakresie współczynników kapitałowych. Bank musi mieć współczynnik Tier1 co najmniej 4,5 proc. powiększony o 75 proc. wysokości bufora frankowego (tzw. add-on) oraz o wymóg połączonego bufora przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie takim jak przed pandemią, czyli 3 proc. (na wymóg połączonego bufora składają się też bufor zabezpieczający wynoszący 2,5 proc., bufor o innej instytucji o znaczeniu systemowym, który jest różny dla poszczególnych banków, i bufor antycykliczny wynoszący 0 proc.). Współczynnik TCR ma wynieść co najmniej 8 proc. powiększony o pełny wymiar bufora frankowego oraz wymóg połączonego bufora (także przy 3-proc. buforze ryzyka systemowego).

Dywidendę do wysokości 75 proc. zysku z 2020 r. będzie mógł wypłacić jedynie bank spełniający wszystkie wspomniane kryteria wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku przy jednoczesnym dodatkowym uwzględnieniu w ramach kryteriów kapitałowych poziomu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, mierzonego przy pomocy wyników stress testów nadzorczych. Poziom wrażliwości ujmowany jest jako różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych. Bufory stress testowe określa KNF.

Dywidendę do wysokości 100 proc. zysku z 2020 r. będzie może wypłacić jedynie bank spełniający wszystkie kryteria wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku i wymogi stress testowe jednak z tym zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się zakładanych przez bank emisji kapitału Tier1 oraz Tier2 w scenariuszu szokowym. Wymogi kapitałowe muszą być spełniane jednocześnie na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

Dla banków frankowych chcących wypłacać dywidendę nadal są dodatkowe wymogi kapitałowe, ale tym razem wyraźnie je zaostrzono (chodzi o tzw. kryteria K1 i K2). To pierwsze oznacza, że bank mający udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora finansowego powyżej 5 proc. ma obniżają stopę wypłaty dywidendy o 20 pkt proc., powyżej 10 proc. o 40 pkt proc., powyżej 20 proc. o 60 pkt proc. a powyżej 30 proc. o 100 pkt proc. (to dużo bardziej bolesne kryteria niż w poprzedniej polityce). Kryterium K2 nie zmieniło się. Przewiduje, że bank mający udział walutowych hipotek sprzedawanych w latach 2007-2008 w całości portfela hipotek walutowych wyższy niż 20 proc. ma obniżaną stopę wypłaty dywidend o 30 pkt proc., powyżej 50 proc. o 50 pkt proc. Łączna wartość korekt z kryteriów K1 i K2 sumuje się.

„Komisja Nadzoru Finansowego uznaje ponadto za niezbędne niepodejmowanie bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym także ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych. Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo uzależniona od wyniku konsultacji z organem nadzoru” – dodano w komunikacie KNF.