Alior Bank ogłosił wezwanie do zapisywania się na 50,6 mln akcji, czyli 66 proc. kapitału Banku BPH po 31,18 zł za akcję. Premii wobec obecnej ceny (31 zł) i średniej na rynku nie ma - to wartość odpowiadająca minimalnej w przypadku takiego wezwania, czyli sześciomiesięcznej cenie poprzedzającej jego ogłoszenie. Zapisy będą przyjmowane od 1 do 16 sierpnia w wybranych placówkach Biura Maklerskiego Alior Banku. Minimalny próg dojścia wezwania do skutku został określony na 39,3 mln akcji, tj. 51,24 proc. ogólnej liczby akcji i głosów.

Wezwanie na akcje Banku BPH jest elementem transakcji zmierzającej do nabycia przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH (bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI) zgodnie z umową sprzedaży akcji i podziału zawartą 31 marca przez Alior Bank z General Electric

GE ma obecnie 87,23 proc. udziału w Banku BPH, zobowiązała się, pod warunkiem spełnienia się określonych warunków zawieszających, sprzedać w wezwaniu określoną liczbę akcji za łączną cenę 1,225 mld zł, przy czym łączna cena może jeszcze podlegać korektom. Ostateczna liczba akcji nabywanych przez Alior Bank od Grupy GE zostanie ustalona poprzez podzielenie łącznej ceny (po ewentualnych korektach) przez cenę za jedną akcję, tj. 31,18 zł. Przykładowo, gdyby ostateczna łączna cena wynosiła właśnie 1,225 mld zł, Alior Bank nabyłby od Grupy GE 39,3 mln akcji Banku BPH, stanowiących 51,24 proc. ogólnej liczby akcji. Ale cena za jedną akcję w wezwaniu dla Grupy GE nie będzie wyższa niż cena za jedną akcję dla pozostałych akcjonariuszy Banku BPH.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez Alior Bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Oczekuje się, że warunek ten zostanie spełniony przed zakończeniem przyjmowania zapisów w wezwaniu. Wcześniej, 23 czerwca br., bezwarunkową zgodę na nabycie przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH wydał już Prezes UOKiK.

Bank BPH prawdopodobnie niedługo zniknie z GPW. Stanie się tak, jeżeli po zakończeniu wezwania Alior Bank oraz Grupa GE będą posiadały łącznie co najmniej 90 proc. akcji Banku BPH, Alior Bank zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) mniejszościowych akcjonariuszy Banku BPH. W następnym kroku przeprowadzony zostanie podział Banku BPH, w ramach którego Podstawowa Działalność Banku BPH zostanie włączona do Alior Banku, a część hipoteczna pozostanie w Banku BPH. Po podziale, Grupa GE będzie jedynym właścicielem Banku BPH.

Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2016 r. W wyniku przejęcia wydzielonej części Banku BPH, Alior Bank awansuje na 9. pozycję największych banków w Polsce pod względem posiadanych aktywów. Transakcja przybliży Alior Bank do realizacji strategicznego celu dołączenia do grona 5-6 największych banków w Polsce w ciągu kolejnych kilku lat.