Podwyższenie perspektywy ratingów dla wszystkich wymienionych banków związane jest z przedstawionym we wtorek przez Kancelarię Prezydenta projektem tzw. ustawy frankowej. Zakłada on, że banki będą musiały obecnie jedynie zwrócić kredytobiorcom zawyżone spready walutowe, natomiast kwestia ewentualnego przewalutowania kredytów ma zostać rozwiązana w trybie wprowadzenia instrumentów nadzorczych (tzn. zwiększone zostaną wagi ryzyka dla kredytów walutowych, co zmusi banki do przewalutowania).

W ocenie agencji zaproponowana ustawa znacznie redukuje ryzyko poniesienia przez banki zaangażowane w hipoteczne kredyty walutowe bardzo wysokich strat, jakie groziły im w przypadku zakładanego przez poprzednie projekty ustawy przymusowego przewalutowania, obciążającego banki większością związanych z tym kosztów.

EuroRating zaznacza jednak, że nie są obecnie znane konkretne propozycje działań nadzorczych, jakie mają zostać wprowadzone, aby zachęcić banki do proponowania klientom zmiany waluty kredytów hipotecznych na złote. Szczególnie istotne w tym kontekście będą poziomy, do jakich nadzór bankowy zdecyduje się podwyższyć wagi ryzyka dla kredytów walutowych, a także udział portfela tych kredytów, jaki w poszczególnych bankach obejmą podwyższone wymogi kapitałowe.

Agencja spodziewa się przy tym, że działania nadzorcze będą podejmowane z uwzględnieniem kondycji finansowej poszczególnych banków, a także z uwzględnieniem ryzyka, jakie wdrażane rozwiązania będą niosły dla całego sektora bankowego. Ponadto EuroRating szacuje, że koszty dla banków, związane z wprowadzeniem wyższych wymogów kapitałowych lub z ewentualnym przewalutowaniem części portfela kredytów będą rozłożone w czasie, co da bankom możliwość dostosowania się do zmieniających się warunków.

Dla PKO BP ocena to A-, dla BZ WBK BBB+, dla mBanku BBB, dla Deutsche Bank Polska oraz Santander Consumer Banku to BBB-, dla BOŚ BB+, dla Millennium BB, dla BPH BB-, zaś dla Getin Noble Banku B+.

Stabilna perspektywa ratingów dla wszystkich w/w banków związana jest z oceną agencji, iż koszty związane z forsowanymi dotychczas przez polityków rozwiązaniami dotyczącymi kwestii przewalutowania walutowych kredytów hipotecznych będą ostatecznie znacznie niższe od wcześniej spodziewanych i nie wpłyną one już w sposób istotny na pogorszenie profilu ryzyka poszczególnych banków.

Negatywny wpływ na bieżące oceny ratingowe omawianych banków mogłyby mieć: ewentualna modyfikacja obecnego projektu ustawy frankowej, skutkująca istotnymi niekorzystnymi zmianami dla banków; istotne osłabienie złotego do franka szwajcarskiego; a także wprowadzenie przez nadzór bankowy bardzo wysokich wymogów kapitałowych dla walutowych kredytów hipotecznych, które skutkowałyby wystąpieniem niedoborów kapitałowych w poszczególnych bankach.

Pozytywnie na ocenę wiarygodności kredytowej banków w dłuższej perspektywie mogłyby oddziaływać: korzystne kształtowanie się kursów walutowych (w tym w szczególności CHF/PLN); niższe od obecnie spodziewanych ostateczne koszty związane z podwyższonymi wymogami kapitałowymi oraz z ewentualnym przewalutowaniem części portfela walutowych kredytów hipotecznych, a także rozłożenie tych kosztów na długi okres.