Getin Noble Bank w II kwartale 2018 r. miał 116,1 mln zł straty netto, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 17,6 mln zł. W I połowie 2018 roku strata netto wynosi 163,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była ona na poziomie 114,1 mln zł. Średnia oczekiwań analityków dotycząca straty netto w II kwartale wynosiła 59,5 mln zł (choć konsensus PAP Biznes, sporządzony w sierpniu, nie uwzględniał dodatkowych rezerw z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych i odpisów z tytułu utraty wartości portfela wierzytelności przeznaczonego do sprzedaży, o których bank informował kilka dni temu).

Bank jednak zaznacza, że zdecydowana większość odpisów miała charakter jednorazowy i nie powinna powtórzyć się w kolejnych okresach. Po tych wyłączeniach wynik banku byłby bliski zeru (-7,7 mln zł).

Problemem banku są nadal słabnące dochody. Wynik odsetkowy banku w II kwartale spadł do 300 mln zł z 325,6 mln zł rok temu, ale był zgodny z oczekiwaniami analityków (300 mln zł). Marża odsetkowa wyniosła 2,2 proc., co oznacza wzrost o 0,1 p.p. w ujęciu kwartalnym. Wynik z prowizji roku spadł do 31,8 mln zł z 42,6 mln zł, okazał się niższy o 13,4 proc. od poniżej oczekiwań rynku (36,7 mln zł). Niższe dochody to efekt kurczącego się systematycznie bilansu – aktywa na koniec czerwca wyniosły 55,6 mld zł i były niższa o 7 proc. w stosunku do końca 2017 r. W tym czasie poziom zobowiązań grupy wobec klientów zmalał o 1,8 mld zł (o 3,6 proc.) a saldo kredytów i pożyczek o 1 mld zł (o 2,4 proc.).

Koszty działania były pod kontrolą - w II kwartale wyniosły 222,9 mln zł, czyli nieco wzrosły z 211,8 mln zł przed rokiem. Koszty okazały się zgodnie z oczekiwaniami analityków (222,4 mln zł). Problemem nadal są odpisy, które były głównym powodem dużych strat banku w 2017 r. Odpisy w II kwartale wyniosły 238,6 mln zł, czyli były tylko nieco niższe niż rok temu (281,9 mln zł). Średnia prognoz zakładała odpisy na poziomie 182,4 mln zł. Odpisy aktualizacyjne na ryzyko kredytowe w II kwartale wyniosły 152,3 mln zł, a pozostałe odpisy wyniosły 86,4 mln zł i związane były z utworzeniem jednorazowych odpisów związanych z inwestycjami kapitałowymi w spółki zależne.

Suma bilansowa grupy na koniec czerwca 2018 roku Wartość sprzedaży kredytowej w I półroczu 2018 roku wyniosła 4,3 mld zł i była wyższa od wolumenu sprzedaży o 17,4 proc. Największy udział w sprzedaży miał wykup wierzytelności leasingowych oraz kredyty detaliczne (łącznie 55,5 proc. udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej), a sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 27,2 proc.

Zdaniem zarządu założenia będące podstawą zaktualizowanego programu postępowania naprawczego oraz planu ochrony kapitału zakładającego osiągnięcie minimalnych poziomów połączonego bufora kapitałowego do końca 2019 roku są możliwe do osiągnięcia i nie istnieją zagrożenia dla jego realizacji. Do końca roku bank planuje podwyższyć kapitał o 100 mln zł i zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia z lipca objęcie akcji tej emisji ma nastąpić do 15 października. Bank planuje także sprzedać udziały w Noble Securities co umożliwić ma rozpoznanie utraty kontroli nad tą spółką i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego (ma sięgnąć ok. 90 mln zł).