fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zarządzać wydatkami

Stare spadki ze starymi ulgami

Spadki uzyskane przed 1 stycznia 2007 r. opodatkowane są na starych zasadach. Dotyczy ich też stare zwolnienie podatkowe. Decyduje data śmierci spadkodawcy
Niektórzy doradcy podatkowi mają na ten temat odmienny pogląd. Ich zdaniem decyduje nie data śmierci, czyli otwarcia spadku, ale data wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Nie wynika to jednak z brzmienia przepisów.
Ministerstwo Finansów, do którego „Rzeczpospolita” zwróciła się o zajęcie stanowiska w tej kwestii, 19 grudnia ub.r., tak samo jak urzędy skarbowe, zdecydowanie obstaje przy tym, że jeśli spadkodawca zmarł przed 1 stycznia 2007 r., to bez względu na to, kiedy formalności spadkowe zostały lub zostaną załatwiane, do spadku zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące przed ta datą. Oznacza to w konsekwencji, że spadkobiercy takiej osoby nie mogą korzystać z całkowitego zwolnienia dla najbliższych.
Odmienne stanowisko zajął jednak w wyroku z początku grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Uznał, że prawo korzystne dla podatników ma obowiązywać w tym wypadku wstecz. Izba skarbowa zapewne wniesie skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa nie jest wiec jeszcze przesądzona.
Sytuacja mogłaby zmienić się tylko, gdyby Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis, który w zależności od daty śmierci spadkodawcy podzielił spadkobierców należących do kręgu najbliższych, jest sprzeczny z konstytucją. Nie można wykluczyć, że tak się stanie. Wtedy spadkobiercom, którzy uzyskali sądowe stwierdzenie nabycia spadku po 1 stycznia 2007 r., choć spadkodawca zmarł wcześniej, i podatek spadkowy zapłacili, fiskus musiałby go zwrócić.
To, czy spadkobiercy muszą płacić podatek i w jakiej wysokości, zależy przede wszystkim od stopnia bliskości między spadkodawcą i spadkobiercą, a także od tego, co jest ich przedmiotem (np. wyposażenie mieszkania jest zwolnione z podatku, gdy spadkobierca należy do II grupy podatkowej, a spadkobierca z I grupy podatkowej może skorzystać ze zwolnienia w odniesieniu do całego spadku).
W przypadku spadków i darowizn nadal możemy skorzystać z dotychczasowych licznych zwolnień z podatku, w tym najważniejszych, obejmujących do 110 mkw. mieszkania i domu, gospodarstwo rolne oraz firmę (przedsiębiorstwo). Nadwyżka jest nadal opodatkowania według najłagodniejszej skali, obowiązującej dla bliskich z I grupy podatkowej.
Jeśli uzyskaliśmy na podstawie starych przepisów np. ulgę mieszkaniową czy odziedziczyliśmy firmę, wówczas urząd skarbowy będzie nas nas rozliczać wyłącznie na podstawie tych przepisów.
Jeśli spadkodawca zmarł przed tą datą, to zwolnienia obejmują:
- budynki mieszkalne, których własność została nadana na podstawie przepisów o osadnictwie rolnym, uzyskane w spadku,
- przedsiębiorstwo uzyskane przez małżonka oraz dzieci, wnuki, prawnuki (zstępnych), jeśli będą prowadzić je w stanie niepogorszonym przez pięć lat,
- cesję wkładu na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w kasie mieszkaniowej na rzecz małżonka, wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków) oraz zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków, rodzeństwa); uwaga: pozostaje zwolnienie dla osoby pozostającej faktycznie we wspólnym współżyciu małżeńskim z posiadaczem rachunku,
- budynki w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, opłacające czynsz regulowany,
- gospodarstwo rolne lub jego część wraz z budynkami mieszkalno-gospodarczymi przekazanymi na podstawie przepisów emerytalnych,
- budynki gospodarcze służące produkcji rolnej, ale znajdujące się na użytkach rolnych, które nie tworzą gospodarstwa rolnego,
- budynki do specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu, urządzenia do prowadzenia upraw specjalnych (np. szklarnie, pieczarkarnie), nabyte przez małżonka, dzieci, wnuki, prawnuki, pod warunkiem wykorzystywania ich w gospodarstwie przez pięć lat.
Te zwolnienia od 1 stycznia 2007 r. nie obowiązują, w większości dlatego, że straciły racje bytu wobec nowego całkowitego zwolnienia z podatku spadkowego dla najbliższych. Nadal natomiast obowiązują inne zwolnienia, których listę zamieściliśmy w tekście Nie zawsze trzeba dzielić się z fiskusem- można też skorzystać ze zwolnienia
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA