fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Wypłata dodatku zależy tylko od wyników w pracy

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Umieszczenie w regulaminie wynagradzania nauczycieli zapisu uzależniającego nabycie prawa do dodatku motywującego od przepracowania co najmniej roku w gminnej placówce jest niezgodne z prawem
Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody podlaskiego, który stwierdził nieważność takich zapisów w uchwale rady miejskiej w Krynkach.
Wojewoda podkreślił, że zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=394FD6E3442443A5B2CF8971D37B7B28?id=182007]Karty nauczyciela[/link] przyznanie takiego dodatku jest uzależnione jedynie od wyników pracy nauczyciela. Dodatek motywacyjny jest bowiem składnikiem wynagrodzenia i może zostać przyznany tym nauczycielom, którzy wyróżniają się osiągnięciami w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jakością świadczonej pracy oraz zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć.
Wynika to wprost z treści art. 30 ust. 6 Karty nauczyciela. W świetle tego przepisu nie można znaleźć uzasadnienia dla zapisu regulaminu, który uzależnia uzyskanie przez nauczyciela prawa do dodatku motywacyjnego od okresu pracy w placówce oświatowej, dla której gmina jest organem prowadzącym.
Wojewoda podkreślił ponadto, że szczegółowe przesłanki przyznawania tego dodatku zostały określone przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DDD83CCF12DA6DCC7BA93705432F2D7F?id=176682]rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181). [/link]
Zgodnie z treścią § 6 rozporządzenia do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą: osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym; osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;
wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania; zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela;
szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem; realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
Uzależnienie prawa do dodatku motywacyjnego od okresu pracy w danej szkole oznacza, że rada w regulaminie wprowadziła nową, dodatkową przesłankę jego wypłaty nieuwzględnioną ani w przepisach Karty, ani wspomnianego rozporządzenia[b] (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 2 lutego 2010 r., NK.II.DM.0911-28/2010). [/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA