fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Unijne dotacje dla firm z programów regionalnych

www.sxc.hu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło zasady dofinansowania przedsięwzięć zwiększających konkurencyjność przedsiębiorców oraz przyznawania regionalnej pomocy inwestycyjnej. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przeprowadzenie tzw. inwestycji początkowej.

Aby zdobyć unijną dotację na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu, nowych technologii i rozbudowę firmy, jej właściciel będzie musiał dokonać tzw. inwestycji początkowej. A w przypadku dużych firm planujących inwestycję w województwie mazowieckim będzie to musiała być tzw. inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej. Tak wynika z dwóch projektów rozporządzeń, które będą stanowić podstawę dla urzędów marszałkowskich (lub wskazanych przez nie instytucji) do przyznawania unijnych dotacji dla firm z programów regionalnych.

Pierwszy z nich opisuje zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie tzw. celu tematycznego 3 – wzmacnianie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Drugi odnosi się ogólnie do regionalnej pomocy inwestycyjnej. W obu przypadkach wsparcie może trafić wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy zadeklarują gotowość przeprowadzenia inwestycji początkowej. Pod tym pojęciem kryją się przede wszystkim takie działania przedsiębiorców, które prowadzą do utworzenia nowej firmy, zwiększenia zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu lub rozszerzenia dotychczasowej działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów (uprzednio nieprodukowanych). Tym samym ze wsparcia wykluczone będą inwestycje mające charakter wyłącznie odtworzeniowy.

Ponadto oba projekty rozporządzeń w wyjątkowy sposób odnoszą się do dużych firm, które chciałyby rozwijać działalność na obszarze województwa mazowieckiego. W ich przypadku musi zostać spełniony warunek inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej. Zgodnie z unijnymi przepisami, które wyjaśniają to pojęcie (rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu), oznacza to:

- inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna to takiej działalności,

- nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby nie został nabyty, i który jest nabywany przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, pod warunkiem że nowa działalność, jaka ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna to takiej działalności.

W myśl art. 2 pkt 50 unijnego rozporządzenia „taka sama lub podobna działalność" oznacza działalność wchodzącą w zakres tej samej klasy (czterocyfrowy kod numeryczny) statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 określonej w rozporządzeniu nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA