fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Jaki ekwiwalent za urlop u niepełnoetatowca

U niepełnoetatowca współczynnik służący obliczeniu ekwiwalentu urlopowego obniża się odpowiednio do wymiaru zatrudnienia. W przeciwnym razie szef uszczupli to świadczenie finansowe odchodzącemu z posady.
Aby podać wielkość tego ekwiwalentu, najpierw trzeba obliczyć należny pracownikowi urlop wypoczynkowy. Zatrudnionemu na część etatu ustala się go proporcjonalnie do jego godzin aktywności, biorąc za podstawę wymiar przysługujący z racji stażu pracy (tu 26 dni). Będzie więc uprawniony do 13 dni (pół etatu). Teraz proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (październik) ustala się należne dni wakacji u tego pracodawcy (art. 1551 k.p.). Ten zaokrąglony w górę miesiąc angażu proporcjonalnie odnosi się do całego roku oraz wymiaru urlopu (13 dni). Stąd rachunek wygląda tak:
1/12 x 13 dni = 1,08 dnia, a po zaokrągleniu do pełnego dnia (w myśl art. 1553 k.p.) będą to dwa dni.
Przystępując do obliczeniu należnego ekwiwalentu, dwa dni wakacji przelicza się przez osiem godzin, co daje ?16 godzin (art. 1542 § 2 k.p.) Wypłata ekwiwalentu to obowiązek szefa, ?gdy podwładny nie weźmie urlopu ?w naturze przed zakończeniem angażu.
Ekwiwalent ustala się, dzieląc przez współczynnik ekwiwalentowy sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych według § 15–17 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej ?z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania ?i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.). Pamiętać przy tym trzeba o § 19 ust. 3 rozporządzenia, czego nie uwzględniłam w artykule „Dwa dni urlopu za cztery dni pracy" (DF z 29 października 2014 r.), za co przepraszam czytelników. W myśl tego przepisu jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy. Tu więc wyniesie on 10,42 zamiast 20,83 dla pełnoetatowców.
Następnie ekwiwalent za jeden dzień urlopu dzieli się przez osiem i otrzymany wynik za jedną godzinę urlopu mnoży się przez liczbę godzin niewybranego wypoczynku.

Liczymy ekwiwalent

KROK 1. Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu
Miesięczne pobory pracownika czytelnika dzielimy przez tegoroczny współczynnik ekwiwalentowy proporcjonalnie obniżony do wymiaru jego etatu (1/2 z 20,83 = 10,42):
900 zł : 10,42 = 86,37 zł
KROK 2. Obliczamy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu
Ekwiwalent za jeden dzień urlopu dzielimy przez osiem:
86,37 zł : 8 = 10,80 zł
KROK 3. Obliczamy liczbę godzin niewybranego urlopu
Za czas zatrudnienia u czytelnika niepełnoetatowcowi przysługiwały dwa dni urlopu:
2 dni x 8 godzin = 16 godzin
KROK 4. Obliczamy kwotę należnego ekwiwalentu urlopowego
W tym celu mnoży się ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu pracownika:
10,80 zł x 16 godzin = 172,80 zł.
Ekwiwalent urlopowy niepełnoetatowgo pracownika czytelnika wyniesie 172,80 zł.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA