fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Giełda

Koniec partnerstwa z Verizonem

Vodafone
Rzeczpospolita
Kurs ak­cji Vo­da­fo­ne wzrósł na lon­dyń­skiej gieł­dzie o 8,3 proc., co o po­nad 13 mld dol. zwięk­szy­ło ka­pi­ta­li­za­cję te­go dru­gie­go na świe­cie ope­ra­to­ra te­le­fo­nii ko­mór­ko­wej. Do tak in­ten­syw­nych za­ku­pów za­chę­ci­ła in­we­sto­rów in­for­ma­cja o roz­mo­wach, któ­rych przed­mio­tem jest sprze­daż przez Vo­da­fo­ne 45-proc. pa­kie­tu w spół­ce Ve­ri­zon Wi­re­less ame­ry­kań­skie­mu part­ne­ro­wi Bry­tyj­czy­ków w tym przed­się­wzię­ciu, fir­mie Ve­ri­zon Com­mu­ni­ca­tions.
War­tość tej trans­ak­cji sza­cu­je się na oko­ło 130 mld do­la­rów, co by­ło­by naj­wyż­szą kwo­tą w tej bran­ży od 2000 ro­ku, kie­dy Vo­da­fo­ne ku­pił Man­ne­sman­na za po­nad 150 mld eu­ro.
Pie­nią­dze po­zy­ska­ne z tej trans­ak­cji Vo­da­fo­ne prze­zna­czy za­pew­ne na oży­wie­nie swo­jej dzia­łal­no­ści na eu­ro­pej­skim ryn­ku. Ofi­cjal­ne­go ko­mu­ni­ka­tu o tych ne­go­cja­cjach moż­na się spo­dzie­wać już w naj­bliż­szy po­nie­dzia­łek. Czę­ścią trans­ak­cji mo­że być od­sprze­da­nie przez Ve­ri­zon Vo­da­fo­no­wi 23 proc. udzia­łów ame­ry­kań­skiej spół­ki w Vo­da­fo­ne Ita­lia. War­tość te­go pa­kie­tu sza­cu­je się na oko­ło 5,3 mld do­la­rów.
Sfi­na­li­zo­wa­nie tej ope­ra­cji ozna­cza­ło­by ko­niec ame­ry­kań­skie­go part­ner­stwa, na któ­rym Vo­da­fo­ne za­ro­bił mi­liar­dy do­la­rów z ty­tu­łu dy­wi­dend, a Ve­ri­zon od daw­na pró­bo­wał się z nie­go wy­co­fać, bo unie­moż­li­wia­ło mu ono peł­ną kon­tro­lę nad naj­bar­dziej ren­tow­nym w USA ope­ra­to­rem te­le­fo­nii ko­mór­ko­wej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA