fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Notowania

Finał Ligi Mistrzów poprawił wyniki Sky Deutschland

Sky Deutsch­land
Rzeczpospolita
Piotr Aleksandrowicz
Piotr Rudzki
Sku Deutschland poprawiło wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2013 r. dzięki większej liczbie abonentów.
Pierw­szy w  hi­sto­rii roz­gry­wek Cham­pions Le­ague nie­miec­ki fi­nał na We­mbley za­pew­nił sta­cji płat­nej te­le­wi­zji przy­rost abo­nen­tów i nie­spo­dzie­wa­ną po­pra­wę bi­lan­su II kwar­ta­łu. Dzięki temu kurs ak­cji spółki we Frank­fur­cie wzrósł na­wet o 7,9 proc., do po­zio­mu naj­wyż­sze­go od 5 lat.
Sky Deutsch­land zy­ska­ła w okre­sie kwie­cień-czer­wiec 47 900 no­wych abo­nen­tów, wię­cej od naj­bar­dziej opty­mi­stycz­nych pro­gnoz mó­wią­cych o 44 tys. To w głównej mierze zasługa majowego finału Ligi Mistrzów, w którym  Bay­ern Mo­na­chium zmierzył się z Bo­rus­sią Do­rt­mund. Pre­zes sta­cji Brian Sul­li­van przy­znał, że utrzy­ma­nie ta­kiego przyrostu licz­by abo­nen­tów bę­dzie trud­ne do utrzy­ma­nia.
„Dzię­ki do­sko­na­łym wy­ni­kom nie­miec­kich klu­bów w tym tur­nie­ju te­go­rocz­na edy­cja Cham­pions Le­ague by­ła naj­bar­dziej uda­na w hi­sto­rii Sky" – stwier­dzi­ła sta­cja.
Jej zysk ope­ra­cyj­ny EBITDA sko­czył o 60 proc., do 36,8 mln eu­ro, ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się 33,4 mln. Pre­zes Sul­li­van do­dał, że 10–15 tys. no­wych abo­nen­tów wy­ku­pi­ło do­stęp do trans­mi­sji me­czów.
– Nie uwa­ża­my, że skut­ki Ligi Mistrzów bę­dą trwać sta­le, choć oczy­wi­ście ma­my na­dzie­ję na po­dob­ny efekt w przy­szłym ro­ku – do­dał.
Sky Deutsch­land li­czy na­dal na rocz­ny do­dat­ni EBITDA i znacz­ny je­go wzrost w 2014 r.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA