Od XVII wieku ten teren jest prawie dziewiczy, puszcza jako miejsce polowań najpierw podlegała ochronie króla, a potem z tych samych powodów – cara. Dopiero od XX wieku zaczęła się jego eksploatacja.

Środki na projekt „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej" pochodzą z grantu przyznanego w konkursie Symfonia 4 z Narodowego Centrum Nauki. W jego ramach przeczesana zostanie cała polska część puszczy, około 600 kilometrów kwadratowych. W projekt zaangażują się nie tylko archeolodzy, weźmie w nim udział ponad 30 naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Zespołem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego kieruje prof. Przemysław Urbańczyk.

Przedsięwzięcie rozpocznie się w styczniu 2017 i potrwa trzy lata. Do tej pory badania terenów leśnych pod kątem dawnej działalności człowieka nie cieszyły się popularnością z powodu zwartej roślinności i braku możliwości pozyskiwania zabytków z badań powierzchniowych. Obecnie jednak nieinwazyjna metoda jaką jest lotnicze skanowanie laserowe zwane ALS (z angielskiego Airbone Laser Scanning), umożliwia odrzucenie teorii o pustce osadniczej terenów leśnych.

W trakcie badań wykorzystane zostaną również inne metody nieinwazyjne. Dane te zostaną uzupełnione informacjami z map GIS (System Informacji Geograficznej), o geomorfologię terenu, kwerendę archiwalną i źródłową związaną z historią badań i historią Puszczy Białowieskiej.

—pap, Nauka w Polsce