Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki, na podstawie art. 77a ust. 6 ustawy z 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) podał do publicznej wiadomości następujący wykaz tytułów aktów prawnych:

1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,

3. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

4. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

5. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,

6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

7. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. – o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania,

8. ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. – o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

9. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe,

10. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

11. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

12. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

13. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

14. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

15. ustawa z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

16. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

17. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

18. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,

19. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

20. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

21. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

22. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze,

23. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

24. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

25. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

26. ustawa z 4 marca z 2005r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,

27. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

28. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

29. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,

30. ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,

31. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

32. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

33. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

34. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

35. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

36. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

37. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

38. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

39. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

40. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

41. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

42. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,

43. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

44. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,

45. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,

46. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

47. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,

48. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze,

49. uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 października 1998 r. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej),

50. uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12 września 2009 r. w sprawie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub w spółkach.