Uchwała Rada Ministrów

(poz. 766) nr 178 z 2 października zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu zeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2007 r.; weszła w życie 8 października.

Zarządzenia prezesa Rady Ministrów

(poz. 767 – 768) nr 103 i nr 104, oba z 2 października, w sprawie nadania statutu:

- Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego; od 23 października,

- Ministerstwu Budownictwa (zmiana); od 8 października,Zarządzenie ministra gospodarki (poz. 769) z 1 października w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki; od 8 października.

Obwieszczenia

(poz. 770 – 773):

- ministra sprawiedliwości z 26 września o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego,

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

- prezesa GUS, z 25 i 26 września, w sprawie:

- szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2003 – 2005,

– przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy,

- prezesa sądu apelacyjnego z 2 października o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

Zobacz treść M.P. nr 71