- od dzisiaj Starachowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna liczy ponad 566 ha i nie jest to jedyna zmiana wprowadzona przez znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów (DzU nr 189, poz. 1352)

- minister gospodarki określił warunki wykorzystywania środków Funduszu Innowacyjności na pokrycie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych (DzU nr 189, poz. 1353)

- on też upoważnił Urząd Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji w niektórych zawodach regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (DzU nr 189, poz. 1355)

- minister nauki i szkolnictwa wyższego wskazał kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie określonych zadań powierzonych przez tego ministra (DzU nr 189, poz. 1356)

- Instytut Przemysłu Organicznego, Państwowy Zakład Higieny, Instytut Ochrony Środowiska, wszystkie z Warszawy, oraz Biuro do spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zostały upoważnione przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin (DzU nr 189, poz. 1357)

- zmienił się częściowo załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wymaganiach dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (DzU nr 189, poz. 1358)

- nowy wzór „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe”, ma zastosowanie od 1 sierpnia 2007 r. (DzU nr 195, poz. 1408)