Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów

(poz. 1496) z 31 października w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby; wejdzie w życie 1 stycznia 2008 r.

Rozporządzenia ministrów

(poz. 1497 – 1504):

edukacji narodowej z 24 października zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; od 24 listopada,

gospodarki z 31 października zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną; od 9 listopada,

sprawiedliwości, dwa z 24 października, w sprawie:

– warunków delegowania urzędników sądu i prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników sądów i prokuratury poza stałe miejsce pracy,

– określenia stroju urzędowego prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury biorących udział w rozprawach sądowych (zmiana); oba od 24 listopada,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

środowiska z 26 października zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie; od 24 listopada,

zdrowia, z 17, 24 i 26 października, w sprawie:

– pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów; od 24 listopada,

– sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów; od 10 grudnia,

– list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (zmiana); od 22 listopada.

Zobacz treść Dz.U. nr 207