zmienił się załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia o warunkach pobierania krwi od dawców. Konkretnie chodzi o część II „Osocze”, z której wynika m. in., że od jednego dawcy nie można pobrać w ciągu roku więcej niż 25 litrów osocza, a w okresie tygodnia – nie więcej niż 1,5 litra osocza; jest to objętość netto, bez antykoagulantu (DzU nr 212, poz. 1568)

- po trzymiesięcznym vacatio legis nowa ustawa o nawozach i nawożeniu, o której pisaliśmy w tekście „Nie wolno nawozić podczas deszczu”.

W związku z nią zmieniły się także następujące ustawy: o Inspekcji Handlowej; Prawo ochrony środowiska; o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; Prawo wodne; o rolnictwie ekologicznym (DzU nr 147, poz. 1033)

- także nowe jest rozporządzenie prezesa Rady Ministrów dotyczące protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DzU nr 202, poz. 1463); pisaliśmy o nim w tekście „Nowe protokoły w zamówieniach publicznych”