Wymogi wobec produktów żywnościowych dla dzieci

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę (nr 2746-VI z 2 grudnia 2010 r.) określającą szczególne wymogi, jakim powinny odpowiadać produkty żywnościowe dla dzieci.

Ustawa nabrała mocy prawnej 6 stycznia 2011 r. (Głos Ukrainy nr 2 z 6 stycznia 2011 r.).