Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (poz 1742)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (poz 1741)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014 (poz 1740)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (poz 1739)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (poz 1738)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (poz 1737)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (poz 1736)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (poz 1735)

Ustawa

z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (poz 1734)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego (poz 1733)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa (poz 1732)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego (poz 1731)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych (poz 1730)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (poz 1729)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (poz 1728)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (poz 1727)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego (poz 1726)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (poz 1725)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r. (poz 1724)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (poz 1723)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (poz 1722)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (poz 1721)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (poz 1720)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (poz 1719)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (poz 1718)

Ustawa

z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (poz 1717)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (poz 1716)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (poz 1715)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (poz 1714)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (poz 1713)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej (poz 1712)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (poz 1711)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (poz 1710)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej (poz 1709)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (poz 1708)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej (poz 1707)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (poz 1706)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (poz 1705)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej (poz 1704)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (poz 1703)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu (poz 1702)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (poz 1701)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (poz 1700)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (poz 1699)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (poz 1698)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (poz 1697)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (poz 1696)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich (poz 1695)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (poz 1694)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (poz 1693)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (poz 1692)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (poz 1691)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (poz 1690)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (poz 1689)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (poz 1688)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (poz 1687)