- rozporządzenie ministra finansów z 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej (DzU z 8 grudnia 2015 r., poz. 2061)

- rozporządzenia ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – z wyjątkiem § 71 i § 72, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. (DzU z 8 grudnia 2015 r., poz. 2069)

- rozporządzenie ministra rozwoju z 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel (DzU z 8 grudnia 2015 r., poz. 2072)

- rozporządzenie ministra rozwoju z 3 grudnia 2015 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel (DzU z 8 grudnia 2015 r., poz. 2074)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej (DzU z 22 grudnia 2015 r., poz. 2165)

- ustawa z 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (DzU z 22 grudnia 2015 r., poz. 2171)