- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Ośrodkowi Adopcyjnemu we Wrocławiu (DzU z 18 stycznia 2016 r., poz. 72)

- rozporządzenie ministra środowiska z 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru karty urządzenia i wzoru karty systemu ochrony przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia (DzU z 18 stycznia 2016 r., poz. 73)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (DzU z 1 lutego 2016 r., poz. 125)

- rozporządzenie ministra finansów z 26 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń (DzU z 1 lutego 2016 r., poz. 126)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (DzU z 1 lutego 2016 r., poz. 127)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 1 1 lutego 2016 r., poz. 128)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 1 lutego 2016 r., poz. 129)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (DzU z 1 lutego 2016 r., poz. 130)