- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 stycznia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu (DzU z 27 stycznia 2016 r., poz. 121)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 25 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (DzU z 3 lutego 2016 r., poz. 142)