Uchwała nr 152/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.  

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. 

Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej